Piśmiennictwo profesora Mieczysława Pożaryskiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji

KSIĄŻKI

ARTYKUŁY

RECENZJE
KSIĄŻKI
Pożaryski Mieczysław
Elektrotechnika. Semestr jesienny. Wykład inż. M. Pożaryskiego w Szkole Mechaniczno-Technicznej H. Wawelberga i J. Rotwanda. [Warszawa], 1913/14
Pożaryski Mieczysław
Elektrotechnika ogólna II. (Kurs 5 sem. Wydz. Mechanicznego). Warszawa : Wydawnictwo Naukowej Komisji Wydawniczej Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej, 1921
Pożaryski Mieczysław
Izsledowanje nagriewanja dielektrikow w elektroczeskom pole. Prezd, 1925
Pożaryski Mieczysław
Krótki zarys elektrotechniki. Podręcznik dla szkół zawodowych. Cz. I, Zasadnicza. Prąd elektryczny, jego źródła, przewody i odbiorniki, łącznie z urządzeniami elektrycznymi przesyłania siły i oświetlania oraz obsługa. Warszawa : Wyd. J. Lisowskiej, 1928
Pożaryski Mieczysław
Krótki zarys elektrotechniki. Podręcznik dla szkół zawodowych. Cz. II i III. Silniki elektryczne, oświetlenie elektryczne, elektrotechnika cieplna, galwanoplastyka i galwanostegja. Technika prądów słabych, radjotechnika, piorunochrony, elektrotechnika w lecznictwie, ratowanie porażonych prądem elektrycznym. Warszawa : Wyd. J. Lisowskiej, 1929
Pożaryski Mieczysław
Krótkie wskazówki dotyczące użycia suwaka rachunkowego. Warszawa : E. Wende, 1907
Pożaryski Mieczysław
Krótkie wskazówki dotyczące użycia suwaka rachunkowego. Warszawa : Wyd. Księgarni J. Lisowskiej, 1930
Pożaryski Mieczysław
Krótkie wskazówki z elektrotechniki dla techników. Wyd. 2. Warszawa : E. Wende, 1903
Pożaryski Mieczysław
Kurs elektrotechni eskich izmerenij. Cz. 1. Varsava, 1901
Pożaryski Mieczysław
Kurs elektrotechniki w Szkole Mechaniczno-Technicznej Wawelberga i Rotwanda. Warszawa : Druk i Litografia „Saturn”, 1908
Pożaryski Mieczysław
Magnetyzm i elektryczność. Wykłady w Szkole Mechaniczno-Technicznej H. Wawelberga i S. Rotwanda. Warszawa, 1909
Pożaryski Mieczysław
Maszyny elektryczne i prostowniki. Zarys budowy i działania. Warszawa: Komisja Wydawnicza Tow. Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej, 1930
Pożaryski Mieczysław
Monter elektryk. Zbiór wiadomości praktycznych o budowie i działaniu oraz montażu i obsłudze urządzeń elektrycznych prądu silnego. Warszawa : Księgarnia S. J. Lisowskiej, 1936
Pożaryski Mieczysław
Naukowe podstawy elektrotechniki. Wyd. 2. Warszawa : Komisja Wydawnicza Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej, 1927
Pożaryski Mieczysław
Podstawy naukowe elektrotechniki łącznie z zasadami pomiarów. Warszawa : Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, 1915
Pożaryski Mieczysław
Pogadanki o elektryczności i jej zastosowaniach. Warszawa : Wydawnictwo Związku Elektryków Polskich, 1928
Pożaryski Mieczysław
Pomiary elektryczne w technice ze 163 rysunkami w tekście. Warszawa : Komisja Wydawnicza Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej, 1928
Pożaryski Mieczysław
Projektowanie niewielkich urządzeń oświetlenia elektrycznego i przenoszenia siły. Warszawa : Wydawnictwo Stanisława Rotwanda, 1911
Pożaryski Mieczysław
Przystępna elektrotechnika prądów silnych. Wyd. 2 uzup. i popr. Warszawa : Księgarnia J. Lisowskiej, 1924
Pożaryski Mieczysław
Przystępna elektrotechnika prądów silnych. Wyd. 3 uzup. i popr. Warszawa : J. Lisowska, 1931
Pożaryski Mieczysław
Przystępna elektrotechnika prądów silnych. Wyd. 4. Londyn : Wyd. Min. WRiOP, 1943
Pożaryski Mieczysław
Przystępna elektrotechnika prądów silnych. Wyd. 5. Londyn : Wydawnictwo „Techniki i Rzemiosła”, 1944
Pożaryski Mieczysław
Przystępna elektrotechnika prądów silnych. Wyd. 6. Warszawa : P. Wodziański, 1946
Pożaryski Mieczysław
Teorja prądów szybkozmiennych. Warszawa : Komisja Wydawnicza Tow. Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej, 1931
Pożaryski Mieczysław
Wskazówki do użycia suwaka rachunkowego. Warszawa : Księgarnia J. Lisowskiej, [1933]
Pożaryski Mieczysław
Zbiór ważniejszych schematów urządzeń elektrycznych prądu stałego do użytku monterów i techników. Warszawa : M. Borkowski, 1914
Pożaryski Mieczysław ; Hensel Gustaw
Krótki zarys sygnalizacji, telegrafji, telefonji i budowy piorunochronów. Warszawa : Wydawnictwo Księgarni J. Lisowskiej, 1922
Pożaryski Mieczysław ; Hensel Gustaw
Przystępna elektrotechnika prądów silnych. Warszawa : J. Lisowska, 1921
Pożaryski Mieczysław ; Kotowski Witold
Monter elektryk. Zbiór wiadomości praktycznych o budowie i działaniu oraz montażu i obsłudze urządzeń elektrycznych prądu silnego. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa : Wydawnictwo Księgarni J. Lisowskiej, 1940
Pożaryski Mieczysław ; Kotowski Witold
Monter elektryk. Zbiór wiadomości praktycznych o budowie i działaniu oraz montażu i obsłudze urządzeń elektrycznych prądu silnego. Cz. 1. Hannower : Wydawnictwo Polskiego Związku Wychodźctwa Przymusowego, 1946
Pożaryski Mieczysław ; Kotowski Witold
Monter elektryk. Zbiór wiadomości praktycznych o budowie i działaniu oraz montażu i obsłudze urządzeń elektrycznych prądu silnego. Cz. 2. Hannower : Wydawnictwo Polskiego Związku Wychodźctwa Przymusowego, 1946
Pożaryski Mieczysław ; Kotowski Witold
Monter elektryk. Zbiór wiadomości praktycznych o budowie i działaniu oraz montażu i obsłudze urządzeń elektrycznych prądu silnego. Wyd. 3 popr. i uzup. Warszawa : Nowa Księgarnia Techniczna R. Rejchenbach, 1947
Pożaryski Mieczysław ; Kotowski Witold
Monter elektryk. Zbiór wiadomości praktycznych o budowie i działaniu oraz montażu i obsłudze urządzeń elektrycznych prądu silnego. Wyd. 4 popr. i uzup. Warszawa : Nowa Księgarnia Techniczna R. Rejchenbach, 1948
Pożaryski Mieczysław ; Kotowski Witold
Monter elektryk. Zbiór wiadomości praktycznych o budowie i działaniu oraz montażu i obsłudze urządzeń elektrycznych prądu silnego. Wyd. 5. Warszawa : PWN, 1950
ARTYKUŁY
Pożaryski Mieczysław
Akumulatory. W: Elektryk. Podręcznik kieszonkowy elektrotechniki prądu silnego zawierający zbiór wzorów, tablic, obliczeń i układów połączeń. Warszawa : nakładem Księgarni J. Lisowskiej, 1933, s. 265-271
Pożaryski Mieczysław
Aleksander Volta, Andrzej Marya Ampère i Jerzy Szymon Ohm. Przegląd Elektrotechniczny, 1927, R. 9, z. 24, s. 477-481
Pożaryski Mieczysław
Cel i prace międzynarodowych zrzeszeń elektrotechnicznych. Przegląd Techniczny, 1914, T. 52, nr 18, s. 243-246
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Działanie pola magnetycznego na ciała fosforyzujące i na oko ludzkie. Przegląd Techniczny, 1904, T. 42, nr 38, s. 518
Pożaryski Mieczysław
Elektromagnesy. W: Elektryk. Podręcznik kieszonkowy elektrotechniki prądu silnego zawierający zbiór wzorów, tablic, obliczeń i układów połączeń. Warszawa : nakładem Księgarni J. Lisowskiej, 1933, s. 491-497
Pożaryski Mieczysław
Elektrotechnika w polskich szkołach akademickich. Przegląd Elektrotechniczny, 1929, R. 11, z. 12, s. 348-354
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Elektryczne hartowanie noży do obrabiarek. Przegląd Techniczny, 1905, T. 43, nr 4, s. 54
Pożaryski Mieczysław
Elektryczność atmosferyczna i zabezpieczenie od niej budynków. Fizyka i Chemja w Szkole, 1938, z. 3, s. 213-222 oraz odbitka [Wilno, 1938]
Pożaryski Mieczysław
Elektryczność atmosferyczna w świetle nowszych badań i zabezpieczenie od niej budowli. Przegląd Elektrotechniczny, 1938, R. 20, z. 18, s. 637-640 ; z. 19, s. 661-663 oraz odbitka [Warszawa, 1938]
Pożaryski Mieczysław
Historia Stowarzyszenia Elektryków Polskich 1919-1927. Przegląd Elektrotechniczny, 1939, R. 21, z. 12, s. 614-616
Pożaryski Mieczysław
Komórki fotoelektryczne. Przegląd Elektrotechniczny, 1932, R. 14, z. 15, s. 395-398
Pożaryski Mieczysław
Krajowe węgle do lamp łukowych. Przegląd Techniczny, 1905, T. 43, nr 12, s. 149
Pożaryski Mieczysław
Laboratoryum elektrotechniczne Politechniki Warszawskiej. Przegląd Techniczny, 1903, T. 41, nr. 50, s. 694-698
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Lampa łukowa z regulacyą cieplną. Przegląd Techniczny, 1904, T. 42, nr 42, s. 576
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Liczniki w sieci trójprzewodowej z doziemionym przewodem zerowym. Przegląd Elektrotechniczny, 1921, R. 3, z. 7, s. 84-85
Pożaryski Mieczysław
Nagrĕvanie parafina v peremĕnnom’’ elektri eskom’’ pole. Uzvĕstiâ Varšavskago Politehni eskago Instituta Imperatora Nikolaâ II. Varšava, 1910, Vypusk’’ 1910, s. 1-20
Pożaryski Mieczysław
Napęd elektryczny. W: Elektryk. Podręcznik kieszonkowy elektrotechniki prądu silnego zawierający zbiór wzorów, tablic, obliczeń i układów połączeń. Warszawa : nakładem Księgarni J. Lisowskiej, 1933, s. 475-490
Pożaryski Mieczysław
Natężenie pola magnetycznego, a indukcja magnetyczna. Przegląd Elektrotechniczny, 1924, R. 6, z. 1, s. 1-3
Pożaryski Mieczysław
Nauczanie nauk podstawowych na wyższych uczelniach technicznych. Przegląd Elektrotechniczny, 1939, R. 21, z. 3, s. 75-78 oraz odbitka [S.l., 1939]
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Niszczenie szkodliwych dla rolnictwa owadów przy pomocy elektryczności. Przegląd Techniczny, 1904, T. 42, nr 33, s. 454
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Nowa lampa rtęciowa elektryczna. Przegląd Techniczny, 1904, T. 42, nr 16, s. 222
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Nowe ogniwo galwaniczne. Przegląd Techniczny, 1904, T. 42, nr 33, s. 454
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Nowe zegary elektryczne. Przegląd Techniczny, 1904, T. 42, nr 42, s. 577
Pożaryski Mieczysław
O nauce elektryczności i magnetyzmu w szkołach średnich. Wiadomości Matematyczne, 1907, s. 39-43
Pożaryski Mieczysław
O rozwoju fizyki w ostatnim trzydziestoleciu. Wszechświat, 1912, s. 214-219
Pożaryski Mieczysław
Obliczenie oświetlenia wewnętrznego lampami elektrycznemi. Przegląd Elektrotechniczny, 1923, R. 5, z. 2, s. 17-19
Pożaryski Mieczysław
Organizacya pracowni elektrotehnicznej w średniej szkole mechaniczno-technicznej. W: Pamiętnik VI-go Zjazdu Techników Polskich od 11go do 15go września 1912 w Krakowie. Kraków : nakładem VI Zjazdu Techników Polskich, 1914-1917, s. 253-258
Pożaryski Mieczysław
Organizacya pracowni elektrotechnicznej w średniej szkole technicznej. Przegląd Techniczny, 1913, T. 51, nr 41, s. 539-541
Pożaryski Mieczysław
Oscylograf i jego zastosowanie. Wektor, 1913, T. 2, s. 257-266 oraz odbitka [Warszawa, 1913]
Pożaryski Mieczysław
Oświetlenie. W: Świat i Życie. T. 3, K-P. Lwów ; Warszawa, [1935], s. 1172-1185
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Państwowa Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie. Przegląd Elektrotechniczny, 1926, R. 8, z. 1, s. 1-7
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Piec elektryczny do wyrobu stali w Gysinge (Szwecya). Przegląd Techniczny, 1904, T. 42, nr 20, s. 281-282
Pożaryski Mieczysław
Pięćdziesięciolecie żarówki. Przegląd Elektrotechniczny, 1929, R. 11, z. 21, s. 600-607
Pożaryski Mieczysław
Piorunochrony na budynkach. W: Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. T. IV. Lwów ; Warszawa, 1936, s. 2310-2312
Pożaryski Mieczysław
Politechnika Warszawska. Przegląd Radiotechniczny, 1926, nr 9/10, s. 54-55
Pożaryski Mieczysław
Porażenia prądem elektrycznym i środki ochronne. Przegląd Techniczny, 1912, T. 20, nr 42, s. 555-558
Pożaryski Mieczysław
Porażenia prądem oraz zabezpieczenia w świetle nowych badań. Przegląd Elektrotechniczny, 1939, R. 21, z. 8, s. 211-215 ; z. 9, s. 242-245 oraz odbitka [Warszawa, 1939]
Pożaryski Mieczysław
Porażenie prądem elektrycznym. Przegląd Elektrotechniczny, 1926, R. 8, z. 16, s. 269-272
Pożaryski Mieczysław
Praktyka dla słuchaczy szkół technicznych średnich i wyższych w dziedzinie elektrotechniki. Przegląd Elektrotechniczny, 1921, R. 3, z. 20, s. 271-272
Pożaryski Mieczysław
Prof. Wiktor Biernacki. Przegląd Elektrotechniczny, 1929, R. 11, z. 4, s. 87-88
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Projekt słownictwa maszyn elektrycznych. (Przejrzane przez Centralną Komisję Słownictwa Elektrotechnicznego) Przegląd Elektrotechniczny, 1927, R. 9, z. 2, s. 22-23
Pożaryski Mieczysław
Przedmowa. W: Lampy katodowe oraz ich zastosowanie w radjotechnice / Janusz Groszkowski. Warszawa : Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, 1925, s. XII
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Przewodnictwo powietrzna przy wysokich napięciach. Przegląd Techniczny, 1904, T. 42, nr 38, s. 516-517
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Przyrząd do wykrywania fal elektromagnetycznych. Przegląd Techniczny, 1904, T. 42, nr 29, s. 404
Pożaryski Mieczysław
Rzut oka na rozwój elektrotechniki w ubiegłem 60-leciu. Przegląd Techniczny, 1934, T. 73, nr 26, s. 773-778 oraz odbitka [Warszawa, 1936]
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Sikawka pożarowa elektryczna. Przegląd Techniczny, 1904, T. 42, nr 33, s. 454
Pożaryski Mieczysław
VII-my Wszechrosyjski Zjazd elektrotechniczny w Moskwie w styczniu r. 1913. Przegląd Techniczny, 1913, T. 51, nr 22, s. 312-313
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Słownictwo maszyn elektrycznych. (Przejrzane przez Centralną Komisję Słownictwa Elektrotechnicznego). Przegląd Elektrotechniczny, 1927, R. 9, z. 1, s. 5-6
Pożaryski Mieczysław
Słownictwo techniki prądów szybkozmiennych. Przegląd Elektrotechniczny, 1922, R. 4, z. 14/15, s. 235-236
Pożaryski Mieczysław
Spółczesne kierunki rozwoju techniki źródeł światła. Przegląd Elektrotechniczny, 1931, R. 13, z. 15, s. 513-516
Pożaryski Mieczysław
Szkolnictwo zawodowe i jego potrzeby w zakresie przemysłu elektrotechnicznego. Mechanik, 1923, R. 5, z. 21, s. 213-216
Pożaryski Mieczysław
Telefon bez drutu. Wektor, 1911, nr 3, s. 160-171
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Transformator o 500 000 V. Przegląd Techniczny, 1904, T. 42, nr 42, s. 577
Pożaryski Mieczysław
Trzeci Zjazd elektrotechników Państwa Rossyjskiego w Petersburgu. Przegląd Techniczny, 1904, T. 42, nr 7, s. 95-97 ; nr 11, s. 157
Pożaryski Mieczysław
Urządzenia cieplne. W: Elektryk. Podręcznik kieszonkowy elektrotechniki prądu silnego zawierający zbiór wzorów, tablic, obliczeń i układów połączeń. Warszawa : nakładem Księgarni J. Lisowskiej, 1933, s. 468-474
Pożaryski Mieczysław
W sprawie projektu terminów i znaków. Przegląd Elektrotechniczny, 1925, R. 7, z. 9, s. 138-139
Pożaryski Mieczysław
Współczesne elektrownie oraz sieci przesyłowe i rozdzielcze urządzeń elektrycznych. Fizyka i Chemia w szkole. 1936, z. 4, s. 368-389 oraz odbitka [Wilno, 1936]
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Wydobywanie azotu z powietrza zapomocą wyładowań elektrycznych. Przegląd Techniczny, 1904, T. 42, nr 46, s. 629-631
Pożaryski Mieczysław
Wydział Elektryczny (Elektrotechniczny). W: Politechnika Warszawska 1915-1925. Księga Pamiątkowa / pod red. Leona Staniewicza. Warszawa, 1925, s. 124-130
Pożaryski Mieczysław
Wykształcenie elektrotechniczne w Królestwie Polskiem. Referat przedstawiony na V Zjeździe Techników Polskich we Lwowie. Przegląd Techniczny, 1911, T. 48, nr 4, s. 47-48 ; nr 8, s. 100-102
Pożaryski Mieczysław
Wykształcenie elektrotechników w Królestwie Polskiem. (Streszczenie referatu i wnioski). W: Pamiętnik V Zjazdu Techników Polskich we Lwowie w roku 1910. Lwów, 1911, s. 11-13
Pożaryski Mieczysław
Zagadnienie specjalizacji w szkolnictwie elektrotechnicznym. Przegląd Elektrotechniczny, 1938, R. 20, z. 12, s. 395-397
Pożaryski Mieczysław
Zasadnicze pojęcia i teorye współczesnej nauki o elektromagnetyzmie. Przegląd Techniczny, 1905, T. 43, nr 4, s. 49-51 ; nr 9, s. 107-108 ; nr 12, s. 147-149 ; nr 16, s. 202-205 ; nr 21, s. 265-267 ; 311-314, 367-369, 425-426 oraz odbitka [Warszawa, 1905]
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Zastosowanie elektryczności w urządzeniach straży ogniowej. Przegląd Techniczny, 1904, T. 42, nr 42, s. 577
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Zastosowanie rurki Brauna do badania magnetycznych własności żelaza i przebiegu prądów zmiennych. Przegląd Techniczny, 1904, T. 42, nr 29, s. 402-403
Pożaryski Mieczysław
Zawód inżyniera elektryka. W: XVlecie Koła Elektryków Studentów Politechniki Warszawskiej 1916-1931. [Warszawa], 1931, s. 11-12
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Zjawiska elektryczne analogiczne z diamagnetyzmem. Przegląd Techniczny, 1904, T. 42, nr 16, s. 223
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Znaczenie Zjazdów Elektrotechników Polskich. Przegląd Elektrotechniczny, 1921, R. 3, z. 20, s. 260
Pożaryski Mieczysław ; Hryszkiewicz W.
Podstawy elektrotechniki. W: Elektryk. Podręcznik kieszonkowy elektrotechniki prądu silnego zawierający zbiór wzorów, tablic, obliczeń i układów połączeń. Warszawa : nakładem Księgarni J. Lisowskiej, 1933, s. 5-72
Pożaryski Mieczysław ; Okolski S.
Wyniki badania Elektrowni Stowarzyszenia Techników w Warszawie. Przegląd Techniczny, 1909, T. 47, nr 33, s. 382-383 ; nr 34, s. 392-393
Pożaryski Mieczysław ; Szapiro B.
W sprawie projektowanej zmiany warunków koncesyi Warsz. Stacyi Centralnej Elektrycznej. Przegląd Techniczny, 1904, T. 42, nr 37, s. 491-492
Pożaryski Mieczysław ; Wachowski Stanisław
Nowa metoda pomiaru przewodności gazów przy wyładowaniu pierścieniowem. Przegląd Elektrotechniczny, 1931, R. 13, z. 1, s. 1-3 oraz odbitka [Warszawa, 1931]
Pożaryski Mieczysław ; Wachowski Stanisław
O przewodności wyładowania pierścieniowego. Autoreferat. Wszechświat. Pismo przyrodnicze. Organ Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, 1931, nr 3, s. 91
Pożaryski Mieczysław ; Wachowski Stanisław
Sur la conductibilité de la décharge annulaire (O przewodności wyładowania pierścieniowego). Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa Fizycznego, 1930/31, T. 5, s. 381-387
RECENZJE
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Akumulatory. Edward Kronkowski. Warszawa,1920. [Rec.] Przegląd Elektrotechniczny, 1921, R. 3, z. 1. s. 15
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Aufgabesammlung für Electroingenieure. Kurt Fleischmann. Berlin, 1931. [Rec.] Przegląd Elektotechniczny, 1931, R. 13, z. 18, s. 596
Pożaryski Mieczysław
August Witkowski: Zasady fizyki. T. 3. Elektryczność i magnetyzm. Warszawa, 1912. [Rec.] Przegląd Techniczny, 1914, R. 52, nr 14, s. 194
Pożaryski Mieczysław
Bronisław Gustawicz: Podręcznik elektrotechniczny dla monterów, maszynistów i właścicieli urządzeń elektrotechnicznych. Warszawa, 1913. [Rec.] Przegląd Techniczny, 1913, R. 51, nr 22, s. 313-314
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Bruno Lange: Die Photoelemente und ihre Anwendung. 1 Teil. Entwicklung u. physikalische Eigenscheften. Leipzig, 1936. [Rec.] Przegląd Elektrotechniczny, 1937, z. 6, s. 430
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Bruno Lange: Die Photoelemente und ihre Anwendung. 2 Teil. Technische Anwendung. Leipzig, 1936. [Rec.] Przegląd Elektrotechniczny, 1937, z. 6, s. 430
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Die elektrische Ausrüstung des Kraftfahrzeuges. T. 1. [S.l.], 1935. [Rec.] Przegląd Elektrotechniczny, 1937, R. 12, z. 1, s. 18-19
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
E. Rutherford: Radio-Activity. Cambridge 1904. [Rec.] Przegląd Techniczny, 1904, T. 42, nr 29, s. 406
Pożaryski Mieczysław
Edward Krąkowski: Prądy galwaniczny i faradyczny w elektrolecznictwie. Warszawa, 1913. [Rec.] Przegląd Techniczny, 1913, R. 51, nr 5, s. 63
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Elektrobetrieb in der Textilindustrie. VIII Band von [...] Wilhelm Stiel. Leipzig, 1930. [Rec.] Przegląd Elektrotechniczny, 1930, R. z. 8, s. 210
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Elektrotechnika w zadaniach. Podręcznik dla słuchaczów szkół technicznych, kursów zawodowych i samouków. Ułożyl Gustaw Hensel. Warszawa, 1923. [Rec.] Przegląd Elektrotechniczny, 1923, R. 5, z. 9, s. 137
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Felicja Szyszko-Witulska. Elektryfikacja wsi. Warszawa, 1937. [Rec.] Przegląd Elektrotechniczny, 1937, R. 19, z. 13, s. 840
Pożaryski Mieczysław
H. Hensel : Elektrotechnika w zadaczach i prymierach. Kurs I. Prąd stały. Wyd. 3. Moskwa, 1910. [Rec.] Przegląd Techniczny, 1910, nr 20, s. 255-256
Pożaryski Mieczysław
H. Hensel : Elektrotechnika w zadaczach i prymierach. Kurs II. Prądy zmienne. Moskwa, 1910. [Rec.] Przegląd Techniczny, 1910, nr 20, s. 256
Pożaryski Mieczysław
H. Hensel : Transformatory i ich ispytanje. Petersburg, 1909. [Rec.] Przegląd Techniczny, 1910, R. 48, nr 20, s. 256
Pożaryski Mieczysław
Kazimierz Drewnowski. Pomiary elektrotechniczne. Podręcznik do użytku wyższych szkół technicznych. T. 1. Lwów, 1914. [Rec.] Przegląd Techniczny, 1914, T. 52, nr 14, s. 194-195
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Kurzschlusstrome in Drehctromnetzen. Berechnung und Begrenzung. M. Walter. [Rec.] Przegląd Elektrotechniczny, 1937, R. 19, z. 9, s. 659
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Les acumulateurs électriques par G. W. Vinal. Paris, 1936. [Rec.] Przegląd Elektrotechniczny, 1937, R. 19, z. 4, s. 336
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Miecz. Pożaryski. Podstawy naukowe elektrotechniki łącznie z zasadami pomiarów. [Autorecenzja]. Przegląd Techniczny, 1915, R. 53, nr 13/14, s. 137
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Momento d’Electrotechnique par A. Curchod. Paris, 1932. [Rec.] Przegląd Elektrotechniczny, 1932, R. 14, z. 16, s. 433
Pożaryski Mieczysław
Natanson Władysław: Szkice z dziedziny fizyki elektronowej. Kraków, 1907. [Rec.] Książka. Miesięcznik poświęcony krytyce i bibliografji polskiej. 1908, R. 8, nr 2, s. 49-50
Pożaryski Mieczysław
Norman Robert Cambell: Spółczesna teorya elektryczności. Warszawa, 1913. [Rec.] Przegląd Techniczny, 1914, T. 52, nr 14, s. 194
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Polski przemysł elektrotechniczny. Przewodnik. Rok 1933. Oprac Piotr Januszewski, Władysław Barthel. Warszawa, 1933. [Rec.] Przegląd Elektrotechniczny, 1933, R. 15, z. 23, s. 815
Pożaryski Mieczysław
Rosenberg E: Elektrotechnika prądu silnego. Warszawa, 1904. [Rec.] Książka. Miesięcznik poświęcony krytyce i bibliografji polskiej. 1905, R. 5, nr 5, s. 196-197
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Silvanus P., Thompson E.R.S.: Dynamo-electric machinery. T. 1-y, maszyny prądu stałego. London 1904. [Rec.] Przegląd Techniczny, 1904, T. 42, nr 29, s. 406
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Szczepan Szczeniowski, Stanisław Ziemecki: Promieniowanie i materja – idee i fakty fizyki nowoczesnej. Warszawa, 1932. [Rec.] Przeglad Elektrotechniczny, 1933, z. 2, s. 49
Pożaryski Mieczysław
Technik: podręcznik opracowany według niemieckiego pierwowzoru, wydanego przez Stowarzyszenie „Hütte”. [Rec] Książka. Miesięcznik poświęcony krytyce i bibliografji polskiej. 1905, R. 5, nr 5, s. 197-198
Pożaryski Mieczysław (M.P.)
Urządzenia elektryczne do siły i światła. Podręcznik kieszonkowy elektrotechniki praktycznej z uwzględnieniem montażu, dozoru i obsługi. Ułożył Stanisław Odrowąż Wysocki. Wyd. 2, uzup. [Rec.] Przegląd Elektrotechniczny, 1921, R. 3, z. 1, s. 15
Pożaryski Mieczysław
Uwagi autora do rec. prof. L. Staniewicza „Naukowe podstawy elektrotechniki”. Przegląd Elektrotechniczny, 1927, R. 9, z. 20, s. 401-402
Pożaryski Mieczysław
Vladimir List. Gospodarka w zakładach elektrycznych. Warszawa, 1933. [Rec.] Przegląd Elektrotechniczny, 1934, R. 16, nr 4, s. 86
Pożaryski Mieczysław
W. Heinrich: Das Bürstenproblem im Elektromaschinebau. Ein Beitrag zur Stadium der Stromabnahme von Komutatoren und Schleifringen bei Elektrischen Maschinen. Berlin, 1930. [Rec.] Przegląd Elektrotechniczny, 1930, R. 12, z. 2, s. 45-46
Pożaryski Mieczysław
W sprawie recenzji inż. Jana Tymowskiego w Nr 2 str. 45 Przegl. Elektr. o mojej książce „Krótki zarys elektrotechniki”. Przegląd Elektrotechniczny, 1928, R. 10, z. 8, s. 186

powrót