Prace profesora Stanisława Noakowskiego - zestawienie bibliograficzne, rysunki i pełne teksty wybranych publikacji

         

Pisma

Albumy

Reprodukcje

Pisma
Noakowski Stanisław : [Facsimile listu S. N. do Redakcji Młodej Architektury z 31 I 1927. Kilka Słów o stosunku łączącym profesorów i słuchaczów Wydz. Architektury Politechniki Warszawskiej oraz przekład francuski]. W: Album Młodej Architektury, 1930, vol. 1, s. 3-6
Noakowski Stanisław : [Fascimile listu S. N. z 18 VI 1927 do Mieczysława Bronikowskiego]. W: Noakowskiemu Łowicz. Łowicz, [1938], s. 45
[List do ks. M .Kazubińskiego proboszcza w Nieszawie z 28 V 1928]. W: Tęcza, 1929, R. 3, nr 18 z 4 V, s. 9-12
[List do ks. M. Kazubińskiego proboszcza w Nieszawie z 4 III 1928]. W: Tęcza, 1929, R. 3, nr 18 z 4 V, s. 9-12
[List S. N. do Zdzisława Arentowicza z 10 VII 1928]. W: Pion, 1934, nr 52, s. 7
[List S. Noakowskiego do Franciszka Bauera-Czarnomorskiego z 19 IX 1928]. W: Kurier Warszawski, 1928, nr 289 z 18 X, s. 7
[List S. Noakowskiego do Franciszka Bauera-Czarnomorskiego z 19 IX 1928]. W: Wiadomości Literackie, 1935, R. 12, nr 45 (625), s. 8
„Wieczór Dantejski” na pensji w Moskwie. Kobieta Współczesna, 1928, nr 42 z 14 X, s. 8-10
Architektura grecka. Wiedza i Życie, 1926, R. 1, nr 4 (czerwiec), s. 55-66
Architektura Chaldei i Assyrii (Babilonu i Niniwy). Wiedza i Życie, 1926, R. 1, nr 2, s. 24-32
Bombardowanie Krakowa. Arkady, R.2, sierpień 1936, s. 470-471
Były kościół pofranciszkański za niewoli moskiewskiej magazyn wojskowy. Warszawianka, R. 2, 1925, nr 101 z 11 IV, s. 5
Czasy Louis XVI. Chudożestwiennyje Sokrowiszcza Rossii, Pietierburg, 1901, T. 1, nr 72, s. 89
Do czytelników. W: Kalendarzyk Polskiego Białego Krzyża. Rok Polski 1925. Warszawa, 1924 (Wstęp)
Do żołnierzyka polskiego. W: Kalendarzyk Polskiego Białego Krzyża, Warszawa, 1920 (Wstęp)
Dwa kandieliabra Louis XVI. Chudożestwiennyje Sokrowiszcza Rossii, Pietierburg, 1901, T. 1, nr 70, s. 87-88
F[ieodor]F[ieodorowicz] Gornostajew. Izwiestija Obszczestwa Priepodawatielej Graficzeskich Iskusstw, 1915, nr 7/8, s. 37-39
Fłamandskoje stieklianoje zierkało konca XVII wieka. Chudożestwiennyje Sokrowiszcza Rossii, Pietierburg, 1901, T. 1, nr 66, s. 83-84
Geschichtliche Entwicklung der polnischen Baukunst. Jahrbuch für Polen 1929/30, s. 567-576
Ikona Władimirskoj Bożjej Matieri. Chudożestwiennyje Sokrowiszcza Rossii, Pietierburg, 1901, T. 1, nr 64, s. 82
Iskusstwo wriemieni Łomonosowa w Zapadnoj Jewropie i Rossii. (Kratkoje izłożenije lekcji). Izwiestija Obszczestwa Priepodawatielej Graficzeskich iskusstw, 1911, nr 10, s. 461-462
Jakie Kościoły powinny być budowane obecnie w Polsce?. Polski Przewodnik Katolicki, 1927, R. 1, s. 413-415
Jan Heurich, jako architekt-artysta. Architektura i Budownictwo, 1926, R. 2, nr 12, s. 3-16
K.K. Pierwuchin - piedagog. Izwiesija Moskowskogo litieraturno-chudożestwiennogo krużka, Moskwa, 1917, wyp. 17/18, s. 13
Kiedy stawiałem domki z kart... Kobieta Współczesna, 1928, R. 2, nr 36 z 2 IX, s. 6-7
Mysli polskogo pisatiela Bolesława Prusa o risowanii. (Soobszczeno S. W. Noakowskim w czastnom sobranii czlenow obszczestwa PGI). Izwiestija Obszczestwa Priepodawatielej Graficzeskich Iskusstw, Moskwa, 1907, nr 3, s. 1-3
Na Kujawach: Płowce; Kapliczka przydrożna; Jezioro kujawskie. Tęcza, 1928, R. 2, nr 38, s. nlb 3 z 22 IX
Nowa brama „Herbowa” na Wawelu. Tygodnik Ilustrowany, 1921, nr 51, s. 807
O muzieje durnogo wkusa w Sztutgartie. Izwiestia Obszczestwa Priepodawatielej Graficzeskich Iskusstw, 1913, nr 8/9, s. 335-336
O polskiej architekturze (9 VI 1924). Kobieta Współczesna, 1928, R. 2, nr 42 z 14 X, s. 7
O procwietanii chudożestwiennoj promyszlennosti. Mir Iskusstwa, 1899, R. 1, nr 11/12, s. 132-133
O stylach i architekturze. Oryginalne rysunki autora dla ”Wiedzy i Życia”. Wiedza i Życie, 1926, R. 1, nr 1, s. 37-45
O szwiedskoj sriedniewiekowoj architekturie. Zapiski Moskowskogo architiekturnogo obszczestwa 1906/7, wyp. 3, s. 61-67
Pamiati W. W. Barkowa. Zapiski Moskowskogo architiekturnogo obszczestwa 1906/7, wyp. 3, s. 95
Pisma. Materiały zestawił i wstępem opatrzył Mieczysław Wallis. Warszawa, Wydaw. Bud. i Archit., 1957
Płowce. Cmentarz choleryczny. [Z cyklu: Na Kujawach]. Życie Włocławka i Okolicy, 1931, R. 6, nr 4-6
Polnische Architektur. Das heutige Polen, Wien, 1927, s. 120-142
Die polnische Baukunst. Vὅlkermagazin, Berlin 1928, Sondernummer“ Die Republik Polen”, s. 24-27
Rzymska sztuka. Wiedza i Życie, 1927, R. 2, nr 3 (13), s. 2-16
Szkice architektoniczne polskie w stylach XIII-XVIII wieku. Pomysły, na wzorach istniejących oparte. Moskwa, 1916 .
Sztuka starocheścijańska (I Katakumby). Wiedza i Życie, 1927, R. 2, nr 5 (15), s. 1-8
Sztuka starocheścijańska. Bazyliki (Wieki IV, V, VI). Wiedza i Życie, 1927, R. 2, nr 6 (16), s. 1-12
Śp. Jan Heurich (architekt). Tygodnik Ilustrowany, 1926, nr 6 z 6 II, s. 10
Wydział Architektury. La Faculte︠︠ d’Architecture. W: Politechnika Warszawska 1915-1925. Księga pamiątkowa. Warszawa, 1925, Wydział Nauki i Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, s. 156-166
Wystawki w risowalnych szkołach. Mir Iskusstwa, 1899, R. 1, nr 6, s. 56-59
Z wystawy Stowarzyszenia „Rzut” w Zachęcie Warszawskiej. Świat, 1928, R. 23, nr 21 z 26 V, s. 13
Zamiast rysunków. Przegląd Warszawski, 1923, T. 4, nr 25, s. 84-89
Zamiast rysunków. Warszawianka, 1925, R. 2, nr 101 z 11 IV
 
Albumy
[Dwadzieścia] 20 tablic szkiców architektonicznych w stylach polskich XIII-XVIII w. [Moskwa 1917/1918], plansz 19, bez tekstu.
[Dwadzieścia] 20 reprodukcji / [wstęp Aleksander Wojciechowski]. Teka (12 s., XX k. tabl. luz.). Warszawa, Sztuka, 1953.
Architektura polska. Szkice kompozycyjne. Lwów , Warszawa, Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1920.
Budownictwo „Gnoma”. Wzornik do największego kompletu, zawierający 58 rysunków. Warszawa, Gnom Ska Akc. Druk Piotra Laskauera, [1921].
Châteaux et palais polonais. Fantaisies architectoniques. Paris, Gebethner et Wolff, 1928.
Droga do Polski S. Noakowskiego. Reprodukcje Czesława Olszewskiego: wstępem opatrzył Michał Walicki. Warszawa, 1944
Fantazje architektoniczne. Tekst i reprodukcje Czesława Olszewskiego. Warszawa, [1942], plansz 25, bez tekstu.
Pomysły architektoniczne w stylach (XII-XVIII w.). [Moskwa 1917/1918], plansz 18 z uzupełnieniami odręcznymi autora.
Pomysły architektoniczne w stylach polskich. Moskwa, 1912
Stanisław Noakowski. Słowo wstępne Jana Kleczyńskiego. Warszawa, J. Mortkowicz, 1928, s. 9 nlb. tabl. 5 (Monografie artystyczne, Seria 1. Malarstwo polskie, z. 6)
Szkice architektoniczne polskie w stylach XIII-XVIII w. Fantazje oparte na zabytkach istniejących. [Moskwa, 1917/1918] plansz 20
Zamki i pałace polskie. Fantazje architektoniczne. Warszawa, Wydaw. Kasy im. J. Mianowskiego - Pałac Staszica, 1928
 
Reprodukcje
[Architektura oparta na wzorach babilońsko-asyryjskich, 5 rys.]. W: Architekt, 1925, R. 20 nr 3, s. 28-31
[Cztery rysunki: krajobrazy z architekturą starorosyjską]. W: Jeżegodnik obszczestwa Architektorow - chodożnikow. Wypusk pierwyj. (S.Pietierburg), 1906, s. 80-81
[Dwa domy. Na pierwszym planie fragment kamienicy renesansowej, szkic architektoniczny]. W: Tęcza, 1928, R. 2, nr 38 [w ilustrow. dodatku: Świat wczoraj, dzisiaj i jutro], s. 1
[Dwa szkice]. W: Przegląd Artystyczny, Kraków, 1947, R. 2, nr 4/5 (16/17), s. 12a , s. 12b
[Dwanaście rysunków]. W: Kalendarzyk Polskiego Białego Krzyża. Rok Polski 1925. Warszawa, 1924
[Dwanaście szkiców S. N.]. W: Polska Narodowa. Łowicz, 1938, nr 33, 23 X
[Dziewięćdziesiąt cztery rysunki]. W: O Stanisławie Noakowskim, Warszawa, PWN, 1959 (rys. 1, rys. 2, rys. 3, rys. 4, rys. 5, rys. 6, rys. 7, rys. 8, rys. 9, rys. 10, rys. 11, rys. 12, rys. 13, rys. 14, rys. 15, rys. 16, rys. 17, rys. 18, rys. 19, rys. 20, rys. 21, rys. 22, rys. 23, rys. 24, rys. 25, rys. 26, rys. 27, rys. 28, rys. 29, rys. 30, rys. 31, rys. 32, rys. 33, rys. 34, rys. 35, rys. 36, rys. 37, rys. 38, rys. 39, rys. 40, rys. 41, rys. 42, rys. 43, rys. 44, rys. 45, rys. 46, rys. 47, rys. 48, rys. 49, rys. 50, rys. 51, rys. 52, rys. 53, rys. 54, rys. 55, rys. 56, rys. 57, rys. 58, rys. 59, rys. 60, rys. 61, rys. 62, rys. 63, rys. 64, rys. 65, rys. 66, rys. 67, rys. 68, rys. 69, rys. 70, rys. 71, rys. 72, rys. 73, rys. 74, rys. 75, rys. 76, rys. 77, rys. 78, rys. 79, rys. 80, rys. 81, rys. 82, rys. 83, rys. 84, rys. 85, rys. 86, rys. 87, rys. 88, rys. 89, rys. 90, rys. 91, rys. 92, rys. 93, rys. 94)
[Kapliczka na tle chaty wiejskiej, akwarela]. W: Kobieta Współczesna, 1928 , R. 2, nr 36 z 2 IX, s. 1
[Kościół barokowy z dzwonnicą, sygn. SN 5 II 1916], [rysunek]. W: Architektura i Budownictwo, 1937, R. 13, nr 4/5, s. 99
[Pięć szkiców architektonicznych]. W: Sztuka i Artysta, R. 1, 1924, nr 2, s. 34-36
[Pięć szkiców łuków triumfalnych]. W: Stolica, 1954, R. 9, nr 6, s. 7
[Piętnaście rysunków]. W: Architekt, 1929, R. 22, z. 1, s. 11, s. 12, s. 13, s. 14, s. 15, s. 16, s. 17, s. 18, s. 19, s. 20, s. 21; s. 23; s. 25, s. 26, s. 27
[Rosyjska architektura drewniana, 3 rys. z 1905 r.]. W: The studio, London, 1905/1906, T. 36, nr 153, s. 256-270
[Rynek w mieście rosyjskim z widokiem cerkwi. Rysunek]. W: Zołotoje Runo, 1906, R. 1, nr 6, s. 19
[Rysunek na karcie tytułowej]. W: Prace Zjazdu Techników Polaków w Moskwie 23-28 IX, 6-11 X 1917 r. Cz. 1, Sprawozdania. Moskwa: nakładem Stowarzyszenia Techników Polaków w Rosji, 1918, s. 1
[Rysunek]. W: Arkady, 1937, R. 3, październik , (okładka)
[Rysunek]. W: Arkady, 1937, R. 3, wrzesień , (okładka)
[Rysunek]. W: Arkady, 1939, Rok 5, nr 6, czerwiec , (okładka)
[Rysunki]. W: Kalendarzyk Polskiego Białego Krzyża, Warszawa, 1920
[Salon rokokowy], Federzeichnung [rysunek piórkiem]. W: Kuhn Alfred : Die polnische Kunst von 1800 bis zur Gegenwart, mit 150 Abbildungen, Berlin, 1930, s. 12
[Seria pocztówek: Motywy architektury dawnej Rosji]. Moskwa, 1914 (?)
[Siedem szkiców]. W: Tygodnik Ilustrowany, 1919, R. 60, nr 1, s. 10–11
[Słoneczniki na tle chałupy. Rysunek na karcie tytułowej]. W: Ponowa, 1921, maj, nr 1
[Sześć rysunków]. W: Prace Zjazdu Techników Polaków w Moskwie 23-28 IX, 6-11 X 1917 r. Cz. 1, Sprawozdania. Moskwa: nakładem Stowarzyszenia Techników Polaków w Rosji, 1918 s. 20, s. 21a, s. 21b, s. 22a, s. 22b, s. 23
[Trzy rysunki]. W: Politechnika. Czasopismo Naukowo-Techniczne Studentów Politechnik Krajowych, 1948, nr 3, s. 64, s. 65, s. 66 oraz odbitka. W: Markowski Feliks: Zaginione prace konkursowe Stanisława Noakowskiego, Warszawa, 1948
[Trzy rysunki]. W: Stolica, 1953, R. 8, nr 22, s. 13
[Trzy szkice]. W: Kardowskij D. N., Jakowlew W. N, Korniłow K. N.: Posobije po risowaniju [podręcznik do rysowania], Moskwa, Leningrad, 1938, s. 150-154
[Trzydzieści jeden szkiców]. W: Noakowskiemu Łowicz. Łowicz, [1938]
[Wnętrze Wawelu z arasem, plansza barwna całostronicowa]. W: Arkady, październik 1935, R. 1, s. 322
„Dieduszkina postiel”, [ilustracje]. W: Ettinger Paweł: Stanisław Noakowski. Opyt charaktieristik, Moskwa, 1922, s. 17
„W gosti” (kareta ciągniona przez czwórkę), [ilustracje]. W: Ettinger Paweł: Stanisław Noakowski. Opyt charaktieristik, Moskwa, 1922, s. 24
Ampirnyj dworiec (SN XI 17), [plansza barwna]. W: Ettinger Paweł: Stanisław Noakowski. Opyt charaktieristik, Moskwa, 1922
An old City Wall z cyklu „Polonia fantastica”, [rysunek tusz i sepia]. W: The Studio, London, 1934, T. 107, s. 170
Architektura barokowa [Rysunek]. W: Arkady, 1938, R. 4, nr 3, marzec , (okładka)
Architektura średniowieczna (Francja), [rysunek]. W: Politechnika. Czasopismo Naukowo-Techniczne Studentów Politechnik Krajowych, 1947, R. 2, nr 7/8, s. 224
Architiekturnyj motiw [rysunek na okładce]. W: Ettinger Paweł: Stanisław Noakowski. Opyt charaktieristik, Moskwa, 1922
Arsenał, [szkic ]. W: Tygodnik Ilustrowany, 1925, R. 66, nr 22, s. 431
Baszta miejska z zegarem i fragment murów na tle kościoła, [szkic]. W: Kurier Poranny, 1928, R. 52, nr 279 z 7 X, Niedzielny Dodatek Ilustrowany, s. 1
Bazylika starochrześcijańska, [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Bazylika św. Piotra w Rzymie, [rysunek kredą na tablicy]. W: Nowiny Literackie, 1947, R. 1, nr 9 z 18 V, s. 5
Biblioteka empirowa (SN 25 VIII 1925), [ilustracja]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne, T. 20)
Biblioteka z czasów St. Augusta. Kompozycja na wnętrzu z okresu stanisławowskiego, [rysunek]. W: Stolica, 1947, R. 2, nr 28 (37), s. 7
Biblioteka z czasów Stanisława Augusta, [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Brama Legionów, [rysunek]. W: Arkady, 1938, R. 4, nr 11, listopad, (okładka)
Brama zamkowa z epoki Wazów, [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Budowla współczesna (SN 2 IX 1924), [ilustracja]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne, T. 20)
The Cathedral of Rheims [Projekt dekoracji scenicznej]. W: The studio, London, 1915 T. 65, s. 141-142
Cerkiew rosyjska, [rysunek]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne T. 20)
Dawna Rosja, [szkic]. W: Tygodnik Ilustrowany, 1929, R. 70, nr 8, s. 151
Dom żydowski (na Wąskim Dunaju), [szkic]. W: Kino, Warszawa, R. 10, 1939, nr 15 z 9 IV, s. 12
Dom ze skarpami, [szkic]. W: Bluszcz, 1928, R. 61, nr 44 z 27 X, s. 12
Drewniany kościółek wiejski, [ilustracja]. W: Tęcza, 1936, R. 10, nr 3, s. 20
Dziedziniec renesansowy, [ilustracja]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne, T. 20)
Dzwonnica przy kościele, [rysunek]. W: Tęcza, 1930, R. 4, z. 18, 3 maja
Dzwonniczka rokokowa z cyklu „Polska”, [rysunek]. W: [Seria pocztówek, reprodukcji dzieł S. Noakowskiego], wydał Czesław Olszewski. Warszawa, 1925/26
Une Église de couvent du XVII (Pologne), [sic! Ilustracja przedstawia natomiast: Salon rokokowy]. W: Le Bulletin de l’Art, Paris 1930, nr 769 Juin, s. 251-254
Une Église polonaise (intérieur), [szkic]. W: Le Bulletin de l’Art, Paris 1930, nr 769 Juin, s. 251-254
Fantazja architektoniczna. Wawel w XIII wieku, [rysunek]. W: Architekt, 1923, R. 18, z. 1, s. 3
Fantazja na temat komnaty królewskiej na Wawelu, [rysunek]. W: Świat, 1908, R. 3, nr. 41 z 10 X, s. 2
Fantazja na temat starego Paryża, [rysunek]. W: Architektura i Budownictwo, 1935, R. 11, nr 10, s. 289
Fantazja na temat Zamku Ujazdowskiego, [rysunek]. W: Plastyka, 1935, R. 1, nr 3/4, s. 46
Fantazya na temat komnaty królewskiej na Wawelu, [rysunek]. W: Architekt, maj-czerwiec 1908, R. 9, z. 5-6, s. 53
Fantazya na temat komnaty królewskiej na Wawelu, [rysunek]. W: Akropolis, pomysł zabudowania Wawelu obmyśleli Stanisław Wyspiański i Władysław Ekielski w latach 1904-1907, Kraków, Druk. Un. Jag., 1908, s. 7
Fara Świętojańska, [szkic]. W: [szkic]. W: Kino, Warszawa, 1939, R. 10 nr 15 z 9 IV, s. 12
Fara w Kazimierzu nad Wisłą. Wybitny przykład typu kościoła polskiego ze szczytem późno - renesansowym, [rysunek]. W: Stolica, 1947, R. 2, nr 28 (37), s. 6-7
Fasada kościoła, [szkic]. W: Świat, 1921, R. 16, nr 5 z 29 I, s. 7
Fontanna Trevi (Rzym), [rysunek]. W: Politechnika. Czasopismo Naukowo-Techniczne Studentów Politechnik Krajowych, 1947, r. 2, nr 7/8, s. 224
Fragment kościoła z kaplicami [rysunek]. W: Arkady, 1938, R. 4, nr 5, maj, (strona tytułowa)
Fragment pałacu babilońskiego, [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Fragment miasteczka (w. XVI) z cyklu „Polska”, [rysunek]. W: [Seria pocztówek, reprodukcji dzieł S. Noakowskiego], wydał Czesław Olszewski. Warszawa, 1925/26
Fragment polskiego kościoła, [rysunek]. W: [Seria pocztówek, reprodukcji dzieł S. Noakowskiego], wydał Czesław Olszewski. Warszawa, 1925/26
Fragment polskiego miasta, [szkic]. W: Arkady, październik 1935, R. 1, s. 325
Fragment polskiego miasteczka z okresu polskiego renesansu, [rysunek]. W: Politechnika. Czasopismo Naukowo-Techniczne Studentów Politechnik Krajowych, 1947, R. 2, nr 7/8, s. 222
Fragment rynku w polskim miasteczku, [rysunek]. W: Tygodnik Ilustrowany, 1928, R. 69, nr 41, s. 755
Fragment Sali w stylu Stanisława Augusta, [szkic]. W: Wiedza i Życie, 1928, R. 3, z. 11, s. 722-731
Fragment zamku romańskiego z 2 wieżami, [rysunek]. Kurier Poranny, 1928, R.52, nr 279 z 7 X, Niedzielny Dodatek Ilustrowany, s. 2
Fragmenty sali renesansowej, [szkic]. W: Wiedza i Życie, 1928, R. 3, z. 11, s. 722-731
Fragmenty zamku, [szkic]. W: Wiedza i Życie, 1928, R. 3, z. 11, s. 722-731
Front kamienicy w stylu Królestwa Kongresowego, [rysunek z Budownictwa „Gnoma"]. W: Stolica, 1950, R. 5, nr 51/52, s. 10
Front teatru w stylu Królestwa Kongresowego, [rysunek z Budownictwa „Gnoma"]. W: Stolica, 1950, R. 5, nr 51/52, s. 10
Un intérieur de château, [szkic]. W: Le Bulletin de l’Art, Paris 1930, nr 769 Juin, s. 251-254
Interior of Polish Renaissance Castle, [szkic]. W: The Studio, London, 1936, T. 112, s. 231
Italia fantastica, [rysunek]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne, T. 20)
Jadalnia we dworze, [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Kamieniczka (w. XVI) z cyklu „Polska”, [rysunek]. W: [Seria pocztówek, reprodukcji dzieł S. Noakowskiego], wydał Czesław Olszewski. Warszawa, 1925/26
Kaplica renesansowa (w. XVI) z cyklu „Polska”, [rysunek]. W: [Seria pocztówek, reprodukcji dzieł S. Noakowskiego], wydał Czesław Olszewski. Warszawa, 1925/26
Kapliczka barokowa (okładka), [rysunek]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne T. 20)
Kapliczka barokowa, [rysunek]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne T. 20)
Katedra poznańska, [rysunek]. W: Arkady, 1936, R. 2, październik , s. 569
Kapliczka przydrożna, [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Kominek, [szkic]. W: Bluszcz, 1928, R. 61, nr 44 z 27 X, s. 11
Kominek barokowy, [szkic]. W: Pięć wieków malarstwa polskiego, oprac. Juliusz Starzyński, wyd. 3 rozszerzone i na nowo przepracowane wydanie 500 lat Malarstwa Polskiego (Warszawa), 1952, PIW, (plansza)
Kominek renesansowy, [szkic]. W: Plastyka, 1938, R. 4, nr 8/9 (29/30), s. 218-224
Kominek renesansowy polski, [szkic]. W: Arkady, 1935, R. 2, wrzesień , s. 259
Komnata z czasów Zygmunta III, [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Komnaty w zamku królewskim na Wawelu, [2 rysunki] W: Akropolis, pomysł zabudowania Wawelu obmyśleli Stanisław Wyspiański i Władysław Ekielski w latach 1904-1907, Kraków, Druk. Un. Jag. 1908, (tablica 7)
Komnaty w zamku królewskim na Wawelu, [2 rysunki]. W: Architekt, 1908, R. 9, maj-czerwiec 1908, z. 5-6, (tablica 19)
Kompozycja na tle motywów architektury czasów Królestwa Kongresowego, [rysunek]. W: Stolica, 1947, R. 2, nr 28 (37), s. 7
Kompozycja na tle motywów miasta polskiego okresu polskiego renesansu. Widoczna kamienica, względnie ratusz z attyką polską, [rysunek]. W: Stolica, 1947, R. 2, nr 28 (37), s. 6
Kompozycja na tle motywu zamku w Krasiczynie. Renesans polski, [rysunek]. W: Stolica, 1947, R. 2, nr 28 (37), s. 6-7
Kościół wśród drzew, [ilustracje]. W: Tęcza, 1936, R. 10, nr 3, s. 22
Kościół barokowy (1916), [rysunek]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne T. 20)
Kościół gotycki [rysunek]. W: Arkady, 1938, Rok 4, nr 7, lipiec (strona tytułowa)
Kościół gotycki na tle drewnianej osady polskiej, [rysunek]. W: Stolica, 1947, R. 2, nr 28 (37), s. 6
Kościół polski (1925), [rysunek]. W: Tęcza, 1929, R. 3, nr 10 z 9 marca
Kościół romański, [rysunek]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne T. 20)
Kościół w Nieszawie, [szkic]. W: Arkady, 1936, R. 2, sierpień , s. 472
Kościół w Nieszawie, [szkic]. W: Arkady, 1936, R. 2, sierpień 1936, s. 471
Kościół wiejski drewniany (SN 1 IX 27), [rysunek]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne T. 20)
Kościół, [rysunek tuszem]. W: Sztuki Piękne, 1926/27, R. 3, nr 7, s. 245
Kościółek w stylu podhalańskim, [rysunek z Budownictwa „Gnoma"]. W: Stolica, 1950, R. 5, nr 51/52, s. 10
Kościółek, [szkic]. W: Plastyka, 1938, R. 4, nr 8/9 (29/30), s. 218-224
Kościółek romański, [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Kraków u schyłku średniowiecza, [rysunek]. W: Przewodnik nr 29, Grudzień, Salon 1927. Warszawa [1927], Zachęta, tabl. nlb. 4
Kraków ze schyłku średniowiecza, [rysunek]. W: Sztuki Piękne, 1927/28, R. 4, s. 156
Krynica przyszłości podług prof. St. Noakowskiego. Rzecz realna: Tor saneczkowy, [rysunek]. W: Krynica. Jednodniówka ilustrowana, 1928, s. 16
Krynica w przyszłości podług pomysłu prof. St. Noakowskiego. Kryty deptak na skarpie za pawilonem muzycznym, [rysunek]. W: Krynica. Jednodniówka ilustrowana, 1927, s. 1
Krynica w przyszłości podług pomysłu prof. St. Noakowskiego. Z czego Krynica może być dumna. Fragment wnętrza hallu Nowych Łazienek, [rysunek]. W: Krynica. Jednodniówka ilustrowana, 1927, s. 16
Kształtowanie się polskiego zamku renesansowego na podstawie gotyckich murów, [rysunek]. W: Stolica, 1947, R. 2, nr 28 (37), s. 6
Kształtowanie się typu polskiego kościoła gotycko-renesansowego, [rysunek]. W: Stolica, 1947, R. 2, nr 28 (37), s. 6
Ku wieży babilońskiej, [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Łuk triumfalny „Kubickiego”, [rysunek z Budownictwa „Gnoma"]. W: Stolica, 1950, R. 5, nr 51/52, s. 10
Mauzoleum, [szkic]. W: Świat, R. 16, 1921, nr 5 z 29 I, s. 7
Miasto gotyckie, [rysunek]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne T. 20)
Miasto rosyjskie w XVII stuleciu, [szkic]. W: Świat, 1907, R. 2, nr 21, s. 5
Mury gotyckiego kościoła, [rysunek]. W: Stolica, 1947, R. 2, nr 28 (37), s. 7
Mury obronne (1918), [szkic]. W: Plastyka, 1938, R. 4, nr 8/9 (29/30), s. 218-224
Na północy [architektura starorosyjska. Rysunek]. W: Świat, 1907, R. 2, nr 21, s. 6
Na temat Krasiczyna, [szkic]. W: Arkady, 1935, R. 1, październik , s. 329
Na temat Wawelu, [szkic]. W: Arkady, 1936, R. 2, październik , s. 570
Na temat Wawelu, [rysunek]. W: [Seria pocztówek, reprodukcji dzieł S. Noakowskiego], wydał Czesław Olszewski. Warszawa, 1925/26
Na Wawelu za Zygmunta Augusta [sepia]. W: Dziesięciolecie Polski odrodzonej 1918-1928, Kraków 1928 IKC
Na zamku królewskim (w. XVIII) z cyklu „Polska”, [rysunek]. W: [Seria pocztówek, reprodukcji dzieł S. Noakowskiego], wydał Czesław Olszewski. Warszawa, 1925/26
Nabożeństwo żałobne za duszę Marii Leszczyńskiej (Wystawy „Sursum corda” w TZSP w Warszawie), [rysunek]. W: Tygodnik Ilustrowany, 1922, R. 62, nr 42 z 14 X, s. 673
Nabroski S.W. Noakowskogo. [Cztery rysunki: krajobrazy z architektura starorosyjską]. W: Jeżegodnik obszczestwa Architektorow-chodożnikow. Wypusk pierwyj. (S.Pietierburg), 1906, s. 80-81
Nabrosok. (wyst. „Mir Iskusstwa”), [Rynek w mieście rosyjskim z widokiem cerkwi], [szkic]. W: Zołotoje Runo, Moskwa, 1906, R. 1, nr 6, s. 19
Ołtarz barokowy, [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Ołtarz barokowy (SN IX 27), [rysunek]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne T. 20)
Ołtarz barokowy, [szkic]. W: Plastyka, 1938, R. 4, nr 8/9 (29/30), s. 218-224
Ołtarz kościelny, [ilustracja]. W: Tęcza, 1936, R. 10, nr 3, s. 22
Palace yard [rysunek]. W: Creative Art, New York 1929, vol. 4, 126, February
Pałac asyryjski, [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Pałac empirowy modernizowany, [rysunek]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne T. 20)
Pałac rokokowy, [rysunek]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne T. 20)
Pałac rosyjski empirowy, [rysunek]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne T. 20)
Pałacyk rokokowy z cyklu „Polska”, [rysunek]. W: [Seria pocztówek, reprodukcji dzieł S. Noakowskiego], wydał Czesław Olszewski. Warszawa, 1925/26
Partja kart u Marji Leszczyńskiej w Wersalu, [szkic]. W: Arkady, 1935, R. 1, październik , s. 327
Pejzaż grecki, [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Podwórze z XV wieku, [rysunek]. W: Architekt, 1909, R. 10, marzec , zeszyt 3, (tablica 7)
Podwórze zamkowe [rysunek]. W: Arkady, 1938, R., nr 1, styczeń , (okładka)
Polish Louis XVI Povilion. Water-Colours from the artist’s Commemorative Exhibition in Warsaw, [szkic, akwarela]. W: The Studio, London, 1936, T. 112, s. 231
Polska brama kościelna drewniana, [rysunek z Budownictwa „Gnoma"]. W: Stolica, 1950, R. 5, nr 51/52, s. 10
Polskij kostieł wosiemnadcatogo wieka (1 X 1914), [rysunek]. W: Ettinger Paweł: Stanisław Noakowski. Opyt charaktieristik, Moskwa, 1922
Portal stila Barokko, [rysunek]. W: Ettinger Paweł: Stanisław Noakowski. Opyt charaktieristik, Moskwa, 1922, s. 15
Projekt dekoracji do „Dam i huzarów” [sepia]. W : Teatr, Warszawa, 1929, s. 31
Projekt dekoracji do opery „Dziewica Orleańska”. W: Wiadomości Literackie, 1929 (265), R. 6, s. 3
Projekt dworu wiejskiego z ostatniego zeszytu wydawn. Sztuka Stosowana. W: Świat, 1907, R. 2, nr 52 z 28 XII, s. 13
Projekty dworków wiejskich [4 szkice z 1904 r.]. Sztuka Stosowana, 1906, z. 8/9, s. 22, s. 23
Prowincjonalny kościół gotycki, [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Pylony przed świątynią egipską. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Ratusz renesansowy (1916), [rysunek]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne T. 20)
Ratusz renesansowy, [rysunek]. W: Arkady, 1938, Rok IV, nr 2, (okładka)
Ratusz staromiejski, [szkic]. W: Kino, Warszawa, 1939, R. 10, nr 15 z 9 IV, s. 12
Ratusz w małym miasteczku, [szkic]. W: Wiedza i Życie, 1928, R. 3, z. 11, s. 722-731
Rosyjskie miasteczko prowincjonalne, [rysunek]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne T. 20)
Ruiny świątyni greckiej, [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Russian Baroque Church and Empire Gate, Water-Color (1912), [szkic,akwarela ]. W: The Studio, London, 1936, T. 112, s. 231
Russian peasant architecture („Rosyjska architektura ludowa”), [szkice sepią]. W: The studio, London, 1915, T. 64, s. 141; 143
Russkaja cierkow wosiemnadcatogo wieka (13 VI 1915 Panu Pawłowi Ettinger od szczerze życzliwego S. Noakowskiego),[plansza barwna]. W: Ettinger Paweł: Stanisław Noakowski. Opyt charaktieristik, Moskwa, 1922
Russkij monastyr (1908), [plansza barwna]. W: Ettinger Paweł: Stanisław Noakowski. Opyt charaktieristik, Moskwa, 1922
Russkij prowincialnyj gorod, [rysunek], [tabl.]. W: Ettinger Paweł: Stanisław Noakowski. Opyt charaktieristik, Moskwa, 1922
Rysunek nabyty do zbiorów „ Ateneum” w Helsingforsie, [ilustracja]. W: Sztuka polska wśród obcych. Sprawozdanie z działalności T-wa Szerzenia Sztuki Polskiej wśród Obcych za 1926/27, s. 49
Rzecz fantazji: Projekt pomnika Tuwima, [rysunek]. W: Krynica. Jednodniówka ilustrowana, 1928, s. 16
Rzym – Bazylika św. Piotra, [rysunek]. W: Politechnika. Czasopismo Naukowo-Techniczne Studentów Politechnik Krajowych, 1947, R. 2, nr 7/8, s. 224
Rzymski łuk triumfalny, [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Sala balowa z epoki rokoka, [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Sala barokowa, [rysunek 1 i rysunek 2]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne T. 20)
Sala renesansowa, [rysunek]. W: Tęcza, 1929, R. 3, nr 10 z 9 marca
Sala renesansowa, [rysunek]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne T. 20)
Sala renesansowa z czasów Zygmunta Augusta (I), [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Sala renesansowa z czasów Zygmunta Augusta (II), [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Sala z czasów Królestwa Kongresowego, [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Sala zamkowa, [szkic]. W: Arkady, październik 1936, R. 2, s. 571
Sala zamkowa z epoki Wazów, [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Salle de style baroque polonais, [rysunek]. W: Beaux-Arts, Paris, 1930, R. 8, nr 3 z 20 III, s. 21
Salon polski w stylu rokoko, [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Salon prowincjonalny ok. 1880 r., [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Salon rokokowy, [rysunek]. W: Politechnika. Czasopismo Naukowo-Techniczne Studentów Politechnik Krajowych, 1947, R. 2, nr 7/8, s. 223
Salonik rokokowy, [rysunek]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne T. 20)
Schody gotyckie, [szkic]. W: Wiedza i Życie, 1928, R. 3, z. 11, s. 722-731
Skrzydło zamkowe (w. XVI) z cyklu „Polska”, [rysunek]. W: [Seria pocztówek, reprodukcji dzieł S. Noakowskiego], wydał Czesław Olszewski. Warszawa, 1925/26
Sobór rosyjski, [rysunek]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne T. 20)
Spichrze Baryczkowskie (na Powiślu), [szkic]. W: [szkic]. W: Kino, Warszawa, 1939, R. 10, nr 15 z 9 IV, s. 12
Stara Rosja, [rysunek]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne T. 20)
Sypialnia dziadka, [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Sypialnia dziadka, 1850 (SN II 917), [rysunek]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne T. 20)
Sypialnia Marii Leszczyńskiej w Wersalu, [rysunek]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne T. 20)
Szkic kompozycyjny dworu polskiego, [szkic]. W: Świat, 1914, R. 9, nr 1, s. 1
Szkic Kościoła Opatrzności [Bożej] na Kamionku, [szkic]. W: Przegląd Techniczny, 1933, T. 59 (72), nr 14, s. 358
Szkic przekształcenia b. soboru prawosławnego na placu Saskim na Kościół O.B. [Opatrzności Bożej], [szkic]. W: Przegląd Techniczny, 1933, T. 59 (72), nr 14, s. 358
Szkice kompozycyjne dworków, [2 szkice]. W: Architekt, 1911 R. 12, luty , z. 2, (tablica 6)
Średniowieczne miasto, [szkic]. W: Arkady, 1935, R. 1, październik , s. 324
Średniowieczne miasto, [rysunek]. W: Stolica, 1948, R. 3, nr 10, s. 11
Świątynia dorycka, [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Świątynia egipska, [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Świątynie na Akropolu, [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Triumfalnyje wrota, [rysunek]. W: Ettinger Paweł: Stanisław Noakowski. Opyt charaktieristik, Moskwa, 1922, s. 9
Trzy piramidy, [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Typ dworu polskiego z XVII i XVIII w. [Szkic]. W: Świat, 1907, R. 2, nr 21, s. 6
Vestibule d’un Palais de Héros (Pologne), [szkic]. W: Le Bulletin de l’Art, Paris 1930, nr 769 Juin, s. 251-254
Vieille Russie, [szkic]. W: Le Bulletin de l’Art, Paris 1930, nr 769 Juin, s. 251-254
Vieux Paris (XVII siècle), [szkic]. W: Le Bulletin de l’Art, Paris 1930, nr 769 Juin, s. 251-254
W kościele, [szkic]. W: Arkady, 1936, R. 2, październik, s. 572
W dworku wiejskim, [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
W polskim zamku, [rysunek]. W: Politechnika. Czasopismo Naukowo-Techniczne Studentów Politechnik Krajowych, 1947, R. 2, nr 7/8, s. 222
Waza rokokowa, [rysunek]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne T. 20)
Wejście do katedry gotyckiej, [szkic]. W: Wiedza i Życie, 1928, R. 3, z. 11, s. 722-731
Wenecja (SN 2 VIII 25), [rysunek]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne T. 20)
Wenecja, [malowane tuszem na bibule]. W: Tęcza, 1936, R. 10, nr 3, s. 20
Wersal. Sala wojny, [rysunek kredą na tablicy]. W: Wiadomości literackie, 1928, R. 5, nr 51, s. 3
Wersal Sala Wojny, [rysunek kredą na tablicy ]. W: Arkady, 1935, R. 1, październik, s. 326
Wersal. Widok od strony parku, [rysunek kredą na tablicy]. W: Wiadomości literackie, 1928, R. 5, nr 51, s. 3
Widok zamku romańskiego na Wawelu, [rysunek]. W: Kurier Literacko-Naukowy,1930, R. 7, nr 27, dodatek do nr 172 Ilustrowanego Kuriera Codziennego z 30 VI s. II
Więzienie rosyjskie empirowe, [rysunek]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne T. 20)
Wizja architektoniczna [Kościół polski, SN Krynica VII 1927], [osobna plansza barwna]. W: Tęcza, 1929, R. 3, nr 18 z 4 maja
Wizja architektoniczna [Brama z widokiem na dziedziniec klasztorny, SN 19 VIII 27], [plansza barwna]. W: Tęcza, 1928, R. 2, nr 51 z 22 XII
Wizja architektoniczna [Wnętrze kościółka. Widok na prezbiterium, SN I 23], [osobna plansza kolorowa]. W: Tęcza, 1929, R. 3, nr 8 z 23 lutego
Wizja architektoniczna [Zamek renesansowy, SN 24 VI 916], [rysunek]. W: Tęcza, R.1928, R. 2, nr 45 z 10 XI
Wjazd do zamku, [szkic]. W: Wiedza i Życie, 1928, R. 3, z. 11, s. 722-731
Wjazd Maryny Mniszchówny, [ilustracja]. W: Tęcza, 1936, R. 10, nr 3, s. 19
Wnętrze (komnaty z konsolą SN 1927), [rysunek]. W: Tęcza, 1929, R. 3, nr 10 z 9 marca
Wnętrze empirowe (SN 1922), [rysunek]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne T. 20)
Wnętrze klasztoru, [rysunek]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne T. 20)
Wnętrze komnaty zamkowej, [ilustracja]. W: Tęcza, 1936, R. 10, nr 3, s. 21
Wnętrze komnaty, [rysunek sepia i tuszem]. W: Sztuki Piękne, 1929, R. 5, nr 8/9, s. 300
Wnętrze kościoła (SN VII 1926), [rysunek]. W: Tęcza, 1929, R. 3, nr 10 z 9 marca
Wnętrze kościoła [gotyckiego], [rysunek]. W: Przewodnik nr 18, Grudzień, Salon 1926. Warszawa (1926), Zachęta, tabl. nlb. 9
Wnętrze kościoła gotyckiego, [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Wnętrze kościoła [z sarkofagiem], [rysunek]. Przewodnik nr 8, Grudzień. Salon 1925. Warszawa [1925], Zachęta, tabl, na s. nlb.27
Wnętrze kościoła barokowego [pocz. 1924], [ilustracja barwna]. W: Polskie malarstwo współczesne, Warszawa 1929, z. 3
Wnętrze kościoła, [rysunek]. W: Sztuki Piękne, 1925/26, R. 2, nr 4, s. 178
Wnętrze kościoła, [szkic]. W: Kurier Poranny, 1928, R. 52, nr 279 z 7 X, Niedzielny Dodatek Ilustrowany, s. 1
Wnętrze rokokowe, [szkic]. W: Plastyka, 1938, R. 4, nr 8/9 (29/30), s. 218-224
Wnętrze sali renesansowej, [szkic]. W: Wiedza i Życie, 1928, R. 3, z. 11, s. 722-731
Wnętrze starego dworu polskiego, [szkic]. W: Stolica, 1954, R. 9, nr 2, s. 10
Wnętrze zamku piastowskiego, [rysunek]. W: Stanisław Noakowski: Pisma, Warszawa, 1957
Wnętrze zamku polskiego z epoki renesansu, [rysunek]. W: Stolica, 1947,R. 2, nr 28 (37), s. 7
Wnętrze zamku, [ilustracja]. W: Tęcza, 1936, R. 10, nr 3, s. 21
Wrota barokowe (S. Noakowski 916), [rysunek]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne T. 20)
Wyjazd do zamku (1918), [szkic]. W: Plastyka, 1938 nr 8/9 (29/30), R. 4, s. 218-224
Wykusz (w. XVI) z cyklu „Polska”, [rysunek]. W: [Seria pocztówek, reprodukcji dzieł S. Noakowskiego], wydał Czesław Olszewski. Warszawa, 1925/26
Z architektury pomorskiej, [rysunek]. W: Stolica, 1948, R. 3, nr 10, s. 11
Z architektury pomorskiej, [szkic]. W: Arkady, 1935,R. 1, październik, s. 329
Z cyklu „Italia Fantastica", [szkic]. W: Arkady, 1935, R. 1, październik, s. 325
Z cyklu „Italia fantastica” (fragment zamku renesansowego), [rysunek]. W: [Seria pocztówek, reprodukcji dzieł S. Noakowskiego], wydał Czesław Olszewski. Warszawa, 1925/26
Z cyklu „Italia fantastica” (podwórze zamku z bramą renesansową), [rysunek]. W: [Seria pocztówek, reprodukcji dzieł S. Noakowskiego], wydał Czesław Olszewski. Warszawa, 1925/26
Z dawnej architektury polskiej, [rysunek]. W: Pięć wieków malarstwa polskiego, oprac. Juliusz Starzyński, wyd.3 rozszerzone i na nowo przepracowane wydanie 500 lat Malarstwa Polskiego (Warszawa), 1952, PIW, (plansze)
Z dziejów postępu rozwoju Krynicy. Skocznia narciarska na Górze Krzyżowej, [rysunek]. W: Krynica. Jednodniówka ilustrowana, 1928, s. 1
Z polskiej wsi, [rysunek]. W: [Seria pocztówek, reprodukcji dzieł S. Noakowskiego], wydał Czesław Olszewski. Warszawa, 1925/26
Z teki szkiców architektonicznych. Projekt kościoła, [ tabl. XXVI ]. W: Przegląd Techniczny,1911, T. 49, nr 34
Z teki szkiców architektonicznych. Projekt domu w ogrodzie, [tabl. XXVII]. W: Przegląd Techniczny, 1911, T. 49, nr 34
Z teki profesora S. Noakowskiego. Z polskiej wsi, [rysunek]. W: Ziemia,1928, R. 13, nr 5, s. 65, (okładka)
Z teki profesora Stanisława Noakowskiego. Baszta (SN 22 VI 1916), [rysunek]. W: Ziemia, 1926, R. 11, nr 1, s. 1, (okładka)
Z teki profesora Stanisława Noakowskiego. Brama zamkowa, [rysunek]. W: Ziemia, 1928 R. 13, nr 12, s. 177, (okładka)
Z teki profesora Stanisława Noakowskiego. Klasztor [z dzwonniczką] (SN 27 VIII 916), [rysunek]. W: Ziemia, 1926, R. 11, nr 4, s. 49, (okładka)
Z teki profesora Stanisława Noakowskiego. Kościół ciosowy (5 VIII 916), [rysunek]. W: Ziemia, 1926 R. 11, nr 6, s. 81, (okładka)
Z teki profesora Stanisława Noakowskiego. Kościółek (SN 3 XI 23), [rysunek]. W: Ziemia, 1926 R. 11, nr 2, s. 17, (okładka)
Z teki profesora Stanisława Noakowskiego. Nowa fara (SN 23), [rysunek]. W: Ziemia,1926, R. 11, nr 5, s. 65, (okładka)
Z teki profesora Stanisława Noakowskiego. Staropolski dworek (1916), [rysunek]. W: Ziemia, 1926, R. 11, nr 13/14, s. 193, (okładka)
Z teki profesora Stanisława Noakowskiego. W rynku, [rysunek]. W: Ziemia, 1926, R. 11, nr 3, s. 33, (okładka)
Z teki profesora Stanisława Noakowskiego. Wrota cmentarza (1 IX 916), [rysunek]. W: Ziemia, 1926, R. 11, nr 21, s. 317, (okładka)
Z teki profesora Stanisława Noakowskiego. Zamek, [rysunek]. W: Ziemia, 1926 , R. 11, nr 15/16, s. 221, (okładka)
Z teki Stanisława Noakowskiego. [Kapliczka z Chrystusem upadającym na tle kościółka (1923), rysunek]. W: Kobieta Współczesna, 1928, R. 2, nr 42 z 14 X, s. 4
Z teki Stanisława Noakowskiego. Projekt bramy tryumfalnej (z posągami na cokole). Wiadomości Literackie, 1924, R. 1, nr 26, s. 4
Z teki szkiców architektonicznych, [szkic]. W: Przegląd Techniczny, 1911, T. 49, nr 34, s. 435
Z teki szkiców architektonicznych. Projekt kościoła, [tabl. XXVI]. W: Przegląd Techniczny, 1911 T. 49, nr 34
Z teki szkiców architektonicznych. Projekt pomnika, [szkic]. W: Przegląd Techniczny, 1911, T. 49, nr 34, s. 436
Z teki śp. prof. S. Noakowskiego. Fantazja architektoniczna: Arsenał polski (117), [rysunek]. W: Kurier Poranny, 1928, R. 52, nr 275, s. 4
Z teki śp. Stanisława Noakowskiego. Projekt Łuku Triumfalnego, [rysunek]. W: Kobieta Współczesna, 1928, R. 2, nr 42 z 14 X, s. 1
Z wystawy „Sztuki” w T.Z.Sz.P. w Warszawie. Projekt Łuku triumfalnego (1920), [rysunek]. W: Tygodnik Ilustrowany, 1921, R. 25, nr 25 z 18 VI, s. 389, (okładka)
Z wystawy szkiców prof. Noakowskiego w Tow. Zachęty Sztuk Pięknych. W: Przegląd Techniczny, 1919, T. 57, nr 9/12, s. 45
Z wystawy szkiców prof. Noakowskiego w Tow. Zachęty Sztuk Pięknych. W: Przegląd Techniczny, 1919, T. 57, nr 9/12, s. 46
Zał wosiemnadcatogo wieka, [rysunek]. W: Ettinger Paweł: Stanisław Noakowski. Opyt charaktieristik, Moskwa, 1922
Zamczysko gotyckie, [rysunek]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne T. 20)
Zamczysko słowiańskie (SN), [rysunek]. W: Wallis Mieczysław: Stanisław Noakowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1928, (Monografie artystyczne T. 20)
Zamek, [szkic]. W: Świat, R. 16, 1921, nr 5 z 29 I, s. 6
Zamek polski z w. XVII, [rysunek]. W: [Seria pocztówek, reprodukcji dzieł S. Noakowskiego], wydał Czesław Olszewski. Warszawa 1925/26
Zamek renesansowy (1916), [szkic]. W: Plastyka, 1938, R. 4, nr 8/9 (29/30), s. 218-224
Zamek średniowieczny, [rysunek na tablicy, podczas wykładu]. W: Politechnika. Czasopismo Naukowo-Techniczne Studentów Politechnik Krajowych, 1947, R. 2, nr 7/8, s. 221
Zamek z polską attyką renesansową (18 VI 1916), [szkic]. W: Tygodnik Ilustrowany,1919, R. 60, nr 1, s. 10-11
Zamek z XII wieku, [rysunek]. W: Architekt, 1909, R. 10, marzec 1909, z. 3, (tablica 6)
Zamkowe wnętrze, [szkic]. W: Arkady, 1935, R. 1, październik , s. 323
Zaścianek polski, [rysunek]. W: Stolica, 1948, R. 3, nr 10, s. 11


powrót