Piśmiennictwo Ignacego Mościckiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji

Artykuły, odczyty, referaty
Mościcki I.
Badania nad wytrzymałością dielektryków. Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności. Kraków, 1904, Serya III. Nauki Matematyczno-Fizyczne, T. 4, Dział A, s. 34-53.
Mościcki I.
Bemerkungen und Vorschläge betreffend Überspannungssicherungen. Elektrotechnische Zeitschrift, 1905, R. 26.
Mościcki I.
Beseitigung der durch atmosphärische Elektrizität in den elektrischen Anlagen verursachten Betriebsstörungen. Schweizerische Elektrotechnische Zeitschrift, 1906, R. 14.
Mościcki I.
Bezpośrednie wytapianie kujnego żelaza z rudy podług metody Basset’a. Przemysł Chemiczny, 1922, R. 6, nr 4, s. 73-81.
Mościcki I.
Celowa rozbudowa przemysłu chemicznego w Polsce. Przemysł Chemiczny, 1922, R. 6, nr 9, s. 241-250.
Mościcki I.
Gewinnung von Salpetersäure aus Luft bei deren Behandlung mittels elektrischer Flamme. Elektrotechnische Zeitschrift, 1907, R. 28, s. 1003-1009, 1032-1035, 1055-1058.
Mościcki I.
La production de l’acide azotique au moyen de l’air. La Revue Électrique, 1907, s. 30.
Mościcki I.
Les condensateurs á haute tension. L’Eclairage Électrique, 1904, nr 41, s. 14, 65, 99.
Mościcki I.
Najważniejsze warunki celowej rozbudowy przemysłu polskiego. Przemysł Chemiczny, 1923, R. 7, nr 4, s. 83-92 (referat wygłoszony na plenarnem posiedzeniu I Zjazdu Chemików Polskich w Warszawie dnia 6 kwietnia 1923 r.).
Mościcki I.
Nauka a życie gospodarcze. Przemysł Chemiczny, 1920, R. 4, s. 49-54.
Mościcki I., Broder J.
Nowe badania „sferoidalnego stanu” cieczy wobec ogrzewanych powierzchni metali. Roczniki Chemii, 1926, R. 6, s. 321-354.
Mościcki I.
Nowe urządzenia absorpcyjne dla dużych ilości gazu. Metan, 1917, R. 1, nr 6, s. 61-71 ; nr 7, s. 77-83 ; nr 8, s. 85-92 ; Przegląd Techniczny, 1916, T. 54, nr 5-6, s. 33-36, nr 9-10, s. 75-77, nr 17-18, s. 169-171 ; Nouveaux dispositifs d'absorption de grandes quantités de gaz. Chimie et Industrie, Paris, 1919, nr 2, s. 1202-1316.
Mościcki I., Kling K.
O nowych metodach technicznych rozdziału emulsyj wodno-olejowych. Przemysł Chemiczny, 1920, R.4, nr 1, s. 2- 8.
Mościcki I., Dominik W.
O otrzymywaniu kwasu siarkowego z kwaśnego siarczanu sodowego. Przemysł Chemiczny, 1920, R. 4, nr 2, s. 17-23.
Mościcki I.
O powstaniu Chemicznego Instytutu Badawczego i jego zadaniach z punktu widzenia rozbudowy przemysłu chemicznego w Polsce. Przemysł Chemiczny 1922, R. 6, nr 6, s. 174-188 ; Roczniki Chemii, 1922, R. 2, s. 126-144.
Mościcki I., Altenberg M.
O stratach dielektrycznych w kondensatorach pod wpływem działania prądów przemiennych. Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności. Kraków, 1904, Serya III. Nauki Matematyczno-Fizyczne, T. 4, Dział A, s. 54-75.
Mościcki I.
Otrzymywanie kwasu azotowego z powietrza przy pomocy płomienia elektrycznego. Chemik Polski, 1907, s. 409-417, 433-441, 462-469, 484-491.
Mościcki I., Kling K.
O wodnych emulsyach olejowych i ich rozdziale. Metan, 1917, R. 1, nr 11, s. 121-127.
Mościcki I., Kling K.
Stan i potrzeby naszego przemysłu górniczo-naftowego. Przemysł Chemiczny, 1921, R. 5, nr 3, s. 57-63.
Mościcki I.
Sur la production de 1'acide nitrique par décharges électriques. Bulletin de la Société internationale des électriciens, 1903, R. 3, s. 314.
Mościcki I.
Sur l’instalation des parafoudres. L’Eclairage Électrique, 1904, nr 43, s. 133.
Mościcki I.
Über Hochspannungs-Kondensatoren. Elektrotechnische Zeitschrift, 1904, R. 25, s. 527.
Mościcki I.
Urządzenia pozwalające na stworzenie w odpowiednich zakładach miejskich warunków leczniczych upodobnionych do warunków na wyżynach górskich. Warszawa, 1934 (referat wygłoszony na Konferencji odbytej na Zamku Królewskim w Warszawie w dn. 26 stycznia 1934 r.) ; Installations permettant la création, dans des instituts municipaux appropriés, de conditions thérapeutiques semblables a celles des montages. Varsovie, 1934.
Mościcki I.
Wentyle Giles’a. Przegląd Elektrotechniczny, 1925, R.7, nr 2, s. 18-20.
Mościcki I.
W sprawie azotowej w Polsce. Metan, 1919, R. 3, nr 1-12, s. 24-35.
Mościcki I.
W sprawie produkcji stężonego kwasu azotowego w Polsce. Przemysł Chemiczny, 1925, R. 9, nr 11/12, s. 235-237.
Mościcki I., Kling K.
W sprawie technicznego kształcenia chemików technologów. Metan, 1919, R. 3, nr 1-12, s. 2-8.
Mościcki I.
Wyładowania elektryczne na powierzchniach izolatorów i wentyle Giles’a. Przemysł Chemiczny, 1921, R. 5, nr 2, s. 48 (odczyt).
Wydawnictwa zwarte
Mościcki I., Sulikowski K.
Azot powietrza i jego użytkowanie do wyrobu kwasu azotowego i nawozów sztucznych według metody Ign. Mościckiego. (Z Fryburga Szwajcarskiego). Warszawa, 1909.
Mościcki I.
Chemiczny Instytut Badawczy. Towarzystwo popierania twórczej pracy nad postępem i rozwojem polskiego przemysłu chemicznego. Lwów, 1922.
Mościcki I.
Elektrische Kondensatoren für die höchsten Spannungen und für Dauerbetrieb. Wyd. Fabrique des Condensateurs J. de Modzelewski. Fribourg, 1904.
Mościcki I., Chemiczny Instytut Badawczy (Lwów, Polska)
Statut stowarzyszenia "Chemiczny Instytut badawczy w Polsce" (zatwierdzony reskryptem Województwa lwowskiego z dnia 23 kwietnia). Lwów, 1922.
Mościcki I.
Zbiór ważniejszych rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej z zakresu ochrony pracy. Warszawa, 1928.
Patenty
Treść patentów jest dostępna na stronie Urzędu Patentowego RP oraz Europejskiego Urzędu Patentowego ( Serwer Publikacji - patenty polskie ; Espacenet EP - patenty zagraniczne)
Modzelewski de J., Mościcki I.
Aluminiumelektrolytkondensator. Pat. niem., 1907, nr DE197184. Espacenet EP
Mościcki I.
Aparat do absorbowania rozcieńczonych gazów za pomocą cieczy. Pat. pol., 1919, nr 6370 ; Apparatus for absorption of dilute gases by liquids. Pat. amer., 1911, nr US1046212 ; Apparat zur Absorption grosser Mengen verdünnter Gas mit Flüssigkeit. Pat. niem., 1910, nr DE256295. Espacenet EP
Mościcki I., „Metan" Spółka z ograniczoną odp. we Lwowie, Lwów (Polska) Aparat do odpędzania i deflegmacji parowych składników z półpłynnych mas reakcyjnych sposobem ciągłym. Pat. pol., 1924, nr 50. Serwer publikacji
Mościcki I.
Aparat do otrzymywania tlenków azotu (NO) na drodze elektrycznej ; Apparat zur Erzeugung von Stickstoffoxyden auf elektrischem Wege. Pat. austr., 1908, nr AT38935 (piec I), Pat. austr. 1906, nr AT34021 (piec II), Pat. szwajc., 1906, nr CH35840 ; Zur Behandlung von Gasen oder Gasgemischen mit dem elektrischen Lichtbogen, besonders zur Erzeugung von Stickoxyden aus Luft geeignete Vorrichtung. Pat. niem., 1906, nr DE252271 ; Einrichtung zur Behandlung von Gasen oder Gasgemischen mit dem elektrischen Lichtbogen, z. b. zwecks Gewinnung von Stickstoffoxyden aus Luft. Pat. niem., 1906, nr DE198240 ; Appareil pour la production d'oxydes d'azote par voie électrique. Pat. franc. 1907, nr FR380614. Espacenet EP
Mościcki I., „Metan" Spółka z ograniczoną odp. we Lwowie, Lwów (Polska) Aparat do wzajemnego oddziaływania dużych ilości gazów i par z cieczą. Pat. pol., 1925, nr 725 ; Apparatus for treating gases or vapors with liquids. Pat. amer., 1909, nr US1097870. Serwer publikacji ; Espacenet EP
Mościcki I.
Apparat zur Behandlung von Gasen oder Dämpfen mittels berieselten Füllmaterials. Pat. niem., 1908, nr DE234259. Espacenet EP
Mościcki I.
Apparatus for electrical production of nitrogen or other compounds. Pat. amer., 1904, nr US754147. Espacenet EP
Kowalski J., Mościcki I.
Apparatus for treating gases by electricity. Pat. amer., 1906, nr US930212 ; Einrichtung zur Behandlung von Gasen oder Gasgemischen mit dem elektrischen Lichtbogen. Pat. niem., 1906, nr DE236882. Espacenet EP
Mościcki I.
Art of treating gases electrically. Pat. amer., 1907, nr US933094. Espacenet EP
Mościcki I.
Condensateur électrique. Pat. franc., 1904, nr FR339505 ; Electric condenser. Pat. amer., 1904, nr US854662. Espacenet EP
Mościcki I.
Einrichtung um eine fortwährende Überbrückung eines oder mehrerer Elektrodenabstände mit zur Zündung nicht genügend hochgespanntem Wechselstrom herbeizuführen. Pat. niem., 1906, nr DE184506. Espacenet EP
Mościcki I.
Einrichtung zur Erzeugung von Stickstoffoxyden mittelst des Wechselstroms -Flammenbogens. Pat. szwajc., 1905, nr CH33694. Espacenet EP
Mościcki I.
Electric furnace. Pat. amer., 1913, nr US1201607. Espacenet EP
Mościcki I., Initativ-Komitee für die Herstellung von Stickstoffhaltigen Produkten in Freiburg, Schweiz. Elektrische Stromverteilungsanlage zur Gewinnung von Sticksoffverbindungen aus Gasgemischen. Pat. niem., 1902, nr DE174564. Espacenet EP
Mościcki I.
Installation électrique pour la production synthétique de produits nitriques au moyen de décharges électriques dans des mélanges gazeux. Pat. franc., 1902, nr FR324964. Espacenet EP
Mościcki I.
Metoda chlorowania metanu lub węglowodorów zawierających metan. Pat. pol., 1924, nr 79. Serwer publikacji
Mościcki I., „Metan" Spółka z ograniczoną odp. we Lwowie, Lwów (Polska)
Metoda ciągłego frakcjonowania ropy naftowej, smoły i t. p. materjałów. Pat. pol., 1925, nr 1027.
Serwer publikacji
Mościcki I., Chemiczny Instytut Badawczy (Lwów, Polska)
Metoda destylacji olejów mineralnych. Pat. pol., 1927, nr 5610.
Serwer publikacji
Mościcki I., „Metan" Spółka z ograniczoną odp. we Lwowie, Lwów (Polska)
Metoda i aparat do rozdzielania mieszanin lotnych cieczy. Pat. pol., 1924, nr 56.
Serwer publikacji
Mościcki I.
Metoda i aparat do wprowadzania ciał płynnych we wzajemne oddziaływanie z parami. Pat. pol., 1919, nr 6372.
Mościcki I.
Metoda i aparat do wytwarzania przeciwprądu między stałym sproszkowanym materiałem a cieczą. Pat. pol., 1924, nr 1175.
Serwer publikacji
Mościcki I., Kling K., „Metan" Spółka z ograniczoną odp. we Lwowie, Lwów (Polska)
Metoda i urządzenie do ciągłego oddzielania wody lub wodnych roztworów soli z emulsji oleju skalnego lub innych emulsyj olejowych. Pat. pol., 1924, nr 167.
Serwer publikacji
Mościcki I.
Metoda i urządzenie do jednoczesnej produkcji kwasów azotowych i siarkowego. Pat. pol., 1926, nr 3542.
Serwer publikacji
Mościcki I., „Metan" Spółka z ograniczoną odp. we Lwowie, Lwów (Polska)
Metoda i urządzenie do suchej destylacji stałych substancji, zawierających bitumen lub celulozę. Pat pol., 1925, nr 749.
Serwer publikacji
Mościcki I., Chemiczny Instytut Badawczy (Lwów, Polska)
Metoda i urządzenie do uwalniania olejów smarowych od zanieczyszczeń, jak wody, ciał asfaltowych i t. p. domieszek. Pat. pol., 1927, nr 4594.
Serwer publikacji
Mościcki I., Chemiczny Instytut Badawczy (Lwów, Polska)
Metoda i urządzenie do zachowawczej destylacji ropy naftowej, mazi pogazowej i podobnych cieczy bitumicznych sposobem ciągłym. Pat. pol., 1927, nr 6544.
Serwer publikacji
Mościcki I., „Metan" Spółka z ograniczoną odp. we Lwowie, Lwów (Polska)
Metoda i urządzenie służące do zagęszczania i skraplania amonjaku z par amonjakalnych, zawierających parę wodną. Pat. pol., 1924, nr 69.
Serwer publikacji
Mościcki I., „Metan" Spółka z ograniczoną odp. we Lwowie, Lwów (Polska)
Metoda kondensowania i rozdzielania na frakcje mieszanin par wytworzonych z substancji, zawierających bitumen lub drzewnik. Pat. pol., 1924, nr 49.
Serwer publikacji
Mościcki I., Kling K., „Metan" Spółka z ograniczoną odp. we Lwowie, Lwów (Polska)
Metoda oczyszczania oleju skalnego, olejów mineralnych, olejów ze smoły pogazowej lub t.p. Pat. pol., 1924, nr 160.
Serwer publikacji
Mościcki I., „Metan" Spółka z ograniczoną odp. we Lwowie, Lwów (Polska)
Metoda oddzielania wody lub roztworów wodnych z emulsji oleju skalnego i innych emulsyj olejowych. Pat. pol., 1924, nr 164.
Serwer publikacji
Mościcki I.
Metoda odparowywania cieczy nagryzających metale w urządzeniach metalowych. Pat. pol., 1925, nr 1918.
Serwer publikacji
Mościcki I., „Metan" Spółka z ograniczoną odp. we Lwowie, Lwów (Polska)
Metoda odparowywania sposobem ciągłym mieszanin zawierających węglowodory, jak ropy naftowej, teru i t. p. Pat. pol., 1924, nr 158.
Serwer publikacji
Mościcki I., „Metan" Spółka z ograniczoną odp. we Lwowie, Lwów (Polska)
Metoda odpędzania amonjaku z siarczanu amonowego. Pat. pol., 1925, nr 1480.
Serwer publikacji
Mościcki I., Chemiczny Instytut Badawczy (Lwów, Polska)
Metoda osuszającego rozpylenia roztworów ciał stałych. Pat. pol., 1926, nr 3906.
Serwer publikacji
Mościcki I.
Metoda otrzymywania chloru z chlorowodoru. Pat. pol., 1924, nr 62.
Serwer publikacji
Mościcki I.
Metoda otrzymywania cyjanowodoru na drodze elektrycznej. Pat. węg. nr 52534.
Mościcki I.
Metoda, pozwalająca na odparowywanie w aparatach metalowych cieczy, nagryzających metale. Pat. pol., 1925, nr 1647.
Serwer publikacji
Mościcki I.
Metoda stężania rozcieńczonego kwasu azotowego za pomocą stężonego kwasu siarkowego sposobem ciągłym. Pat. pol., 1925, nr 1458.
Serwer publikacji
Mościcki I.
Metoda usuwania wody krystalizacyjnej z krystalicznego siarczanu glinowego. Pat. pol. , 1926, nr 3953.
Serwer publikacji
Mościcki I., Chemiczny Instytut Badawczy (Lwów, Polska)
Metoda wydzielania ciał stałych, jak parafiny, asfaltów i tym podobnych, z cieczy bardzo źle przewodzących lub wcale nieprzewodzących elektryczności. Pat. pol., 1927, nr 5486.
Serwer publikacji
Mościcki I.
Metoda wydzielania płynnych składników z mieszanin ich par z gazami trwałemi, jak np. gazoliny z gazów ziemnych, za pomocą absorbcji w olejach chłonnych. Pat. pol., 1925, nr 1173.
Serwer publikacji
Mościcki I., Chemiczny Instytut Badawczy (Lwów, Polska)
Metoda wydzielania za pomocą elektroosmozy ciał stałych, zawartych w postaci zawiesin lub w roztworze koloidalnym w cieczach niemieszających się z roztworami wodnymi. Pat. pol., 1927, nr 5487.
Serwer publikacji
Mościcki I.
Ofen mit unter dem Einflusse eines magnetischen Kraftlinienfeldes rotierender Wechselstrom-Hochspannungsflamme zur Behandlung von Gasen und Dämpfen. Pat. austr., 1912, nr AT65946 (piec IV) ; Pat. niem., 1912, nr DE265834.
Espacenet EP
Mościcki I.
Piec do poddawania gazów działaniu płomienia zasilanego prądem zmiennym o wysokim napięciu i wirującego pod wpływem pola magnetycznego. Pat. pol., 1919, nr 6369.
Mościcki I.
Piec do poddawania gazów i par działaniu płomienia zasilanego prądem zmiennym o wysokim napięciu i wirującego pod wpływem pola magnetycznego. Pat. pol., 1919, nr 6371.
Mościcki I., Chemiczny Instytut Badawczy (Lwów, Polska)
Piec elektryczny do wytwarzania węglika wapniowego sposobem ciągłym. Pat. pol., 1925, nr 1555.
Serwer publikacji
Mościcki I., Chemiczny Instytut Badawczy (Lwów, Polska)
Process of and apparatus for dewatering oil emulsions. Pat. amer., 1910, nr US1710374.
Espacenet EP
Mościcki I., Jabłczyński C.
Process of manufacturing cyanid of hydrogen. Pat. amer., 1929, nr US1050978.
Espacenet EP
Mościcki I.
Process of treating bitumen or cellulose-containing substances. Pat. amer., 1923, nr US1455546.
Espacenet EP
Mościcki I., Chemiczny Instytut Badawczy (Lwów, Polska)
Przyrząd do elektrolizy chlorków alkalicznych za pomocą pionowych obrotowych katod rtęciowych. Pat. pol., 1928, nr 9327.
Serwer publikacji
Mościcki I., „Metan" Spółka z ograniczoną odp. we Lwowie, Lwów (Polska)
Sposób i aparat do przeprowadzania reakcyj pyrogenetycznych. Pat. pol., 1929, nr 1935.
Serwer publikacji
Mościcki I., „Metan" Spółka z ograniczoną odp. we Lwowie, Lwów (Polska)
Sposób i urządzenie do przegrzewania pary i gazów za pomocą gorących gazów spalinowych. Pat. pol., 1925, nr 2132.
Serwer publikacji
Mościcki I., Chemiczny Instytut Badawczy (Lwów, Polska)
Sposób nadawania powietrzu właściwości powietrza górskiego oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu. Pat. pol., 1933, nr 18202.
Serwer publikacji
Mościcki I., Chemiczny Instytut Badawczy (Lwów, Polska)
Sposób wyrobu lontów niewrażliwych na działanie wilgoci. Pat. pol., 1925, nr 2181.
Serwer publikacji
Mościcki I., Chemiczny Instytut Badawczy (Lwów, Polska)
Sposób wytwarzania sztucznej tomasyny. Pat. pol., 1925, nr 2659.
Serwer publikacji
Mościcki I., Chemiczny Instytut Badawczy (Lwów, Polska)
Sposób wytwarzania zjonizowanego powietrza w przestrzeni użytkowej promieniami krótkofalowemi i urządzenie do wykonywania tego sposobu. Pat. pol., 1934, nr 20170.
Serwer publikacji
Mościcki I.
Urządzenie dla chłodzenia elektrod. Pat. niem., 1911, nr 249551.
Mościcki I.
Urządzenie i aparat dla otrzymywania NO ; Procédé et appareil pour la production d'oxydes d'azote au moyen d'un arc électrique rotatif. Pat. franc., 1907, nr FR395424 ; Process and apparatus for producing oxids of nitrogen by means of a rotary flame. Pat. amer., 1908, nr US920610 ; Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von Stickoxyden und zur Durchführung von Gasreaktionen. Pat. niem., 1907, nr DE209959.
Espacenet EP
Mościcki I.
Verfahren für die einpolige Ionisation der Luft Und Einrichtung zur Ausfiihrung dieses Verfahres. Zgłoszenie patentowe szwajc., Genewa, 1942.
Mościcki I.
Verfahren zum Konzentieren von bei der Darstellung auf Luft erhal Salepetersäure. Pat. niem., 1908, nr DE230170.
Espacenet EP
Mościcki I.
Pat. amerykańskie: (oryginały w zbiorach jasnogórskich)
nr 27006 zgłoszony w 1906, przyznany w listopadzie 1907.
nr 8958 zgłoszony w 1908, przyznany w lutym 1910.
nr 17355 zgłoszony w 1911, przyznany w lipcu 1912.
nr 13250 zgłoszony w 1913, przyznany w czerwcu 1914.
Mościcki I.
Pat. angielskie: nr 21959, nr 20006, nr 20497.
Mościcki I.
Pat. austriacki nr 64945 (piec III).
Mościcki I.
Pat. belgijski nr 201874.

powrót