Piśmiennictwo profesora Jana Bieleckiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacji


          Artykuły, książki
1897
Bielecki Jan : Geneza teorji atomistycznej Jana Daltona. Wszechświat, 1897
1901
Bielecki Jan : Barwniki siarkowe. Chemik Polski, 1901, T. 2, s. 472-479
Bielecki Jan : Barwniki siarkowe - dokończenie. Chemik Polski, 1901, T. 1, s. 498-506
Bielecki Jan : Chemia indyga i rozwój metod technicznych otrzymywania indyga naturalnego i syntetycznego. Chemik Polski, 1901, T. 1, s. 16-24
Bielecki Jan : Chemia indyga i rozwój metod technicznych otrzymywania indyga naturalnego i syntetycznego (dokończenie). Chemik Polski, 1901, T. 1, s. 63-73
Bielecki Jan : Pierwszy Zjazd Przemysłowy w Krakowie w d. 19, 20, 21 i 22 września 1901 r. Chemik Polski, 1901, T. 1 , s. 633-646
Bielecki Jan : Rzut oka na rozwój chemii w XIX wieku. Wszechświat, 1901, T. 20, s. 33-39; s. 54-60
Bielecki Jan : Stan obecny kwestyi ujednostajnienia ciężarów atomowych pierwiastków. Chemik Polski, 1901, T. 1, s. 33-45
Bielecki Jan : Wystawa próbek przemysłowych podczas I Zjazdu przemysłowców w Krakowie. Chemik Polski, 1901, T. 1, s. 659-662
Bielecki Jan, Ullmann F. : Ueber Synthesen in der Biphenylreihe. Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft, 1901, T. 34, s. 2174-2185
1902
Bielecki Jan : Fabrykacya lak farbierskich z barwników sztucznych. Chemik Polski, 1902, T. 2, nr 1, s. 6-13
Bielecki Jan : Fabrykacya lak farbierskich z barwników sztucznych - dokończenie. Chemik Polski, 1902, T. 2, nr 2, s. 33-41
1903
Bielecki Jan : Sprawozdania. Chemik Polski, 1903, T. 3, s. 1205-1206
1907
Bielecki Jan : Działalność Pracowni Chemicznej Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w r. 1907. Chemik Polski, 1907, T. 7, s. 186-187
1908
Bielecki Jan : O trójaldehydzie mezytylenowym. Sprawozdania Akademii Umiejętności w Krakowie, 1908
Bielecki Jan, Koleniew A. : O wpływie grup metylowych na własności farbiarskie barwników zasadowych trójfenylometanowych. Sprawozdania Akademii Umiejętności w Krakowie, 1908
Bielecki Jan, Koleniew A. : Recherches sur l’influence des groupes methylés sur les proprieties tinctoriales des colorants basiques derives du triphénylméthane. Bulletin International de l'Académie des Science de Cracovie, 1908, s. 298-
Bielecki Jan : Ueber Mesitylen Trialdehyd (1. 3. 5 – Trimethylalbenzol). Bulletin International de l'Académie des Science de Cracovie, 1908, s. 39-
1909
Bielecki Jan : O kwasie chlebowym. Chemik Polski, 1909, T. 9, s. 319-321
Bielecki Jan : Przyczynek do znajomości rud żelaznych krajowych i innych. Chemik Polski, 1909, T. 9, s. 321-322
Bielecki Jan : Przyczynek do znajomości wpływu soli na dializę peroksydaz - komunikat pierwszy. Chemik Polski, 1909, T. 9, s. 465-468
Bielecki Jan : Zur Kenntniss des Einflusses der Salze auf die Dialise der Peroxydase. Biochemische Zeitschrift, 1909, T. 22, s. 103-
Bielecki Jan, Czechowicz Juljusz, Kowalski Marjan : Glinki ogniotrwałe Królestwa Polskiego. Chemik Polski, 1909, T. 9, s. 73-80
Bielecki Jan, Czechowicz Juljusz, Kowalski Marjan : Glinki ogniotrwałe Królestwa Polskiego - komunikat drugi. Chemik Polski, 1909, T. 9, s. 101-102
Bielecki Jan, Harabaszewski Jan : O glince zielonej w Królestwie Polskiem. Chemik Polski, 1909, T. 9, s. 102-103
1910
Bielecki Jan : Sur la variabilité du pouvoir protéolytique de la bactéridie charbonneuse. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, 1910, T. 150, s. 1548-1550
Bielecki Jan : Zmienność zdolności proteolitycznej bakteryj karbunkułowych. Kosmos, 1910, T. 35, s. 675-679
1911
Bielecki Jan : Sur le developpement de la bactéricidie charbonneuse dans les solutions d'acides aminés. Comptes Rendus de la Société de Biologie, 1911, T. 70, s. 102-
Bielecki Jan : Sur le rôle des matieres minérales dans la formation de la protéase charbonneuse. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, 1911, T. 152, s. 1875-1877
1912
Bielecki Jan, Henri Victor : Etude quantitative de l'absorption des rayons ultraviolets par les acides gras et leurs éthers isomeres. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, 1912, T. 155, s. 1617-1620
Bielecki Jan, Henri Victor : Etude quantitative de l'absorption des rayons ultraviolets par les alcools, acides, éthers, aldéhydes et cétones de la série grasse. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, 1912, T. 155, s. 456-458
Bielecki Jan, Henri Victor : Quantitative Untersuchungen über die Absorption ultravioletter Strahlen durch Alkohole, Säuren, Ester, Aldehyde und Ketone der Fettreihe. I. Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft, 1912, T. 45, s. 2819-2825
Bielecki Jan, Wurmser René : Action des rayons ultraviolets sur l'amidon. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, 1912, T. 154, s. 1429-1432
Bielecki Jan, Wurmser R. : O działaniu promieni ultrafioletowych na skrobię. Kosmos, 1912, T. 37, z. 10/12, s. 679-689
1913
Bielecki Jan, Henri Victor : Badania ilościowe nad absorpcją promieni ultrafioletowych przez alkohole, kwasy, estry, aldehydy i ketony tłuszczowe. Kosmos, 1913, T. 38, z. 4/6, s. 374-382
Bielecki Jan, Henri Victor : Badania ilościowe nad absorpcją promieni ultrafioletowych przez jadnozasadowe kwasy tłuszczowe i ich estry. Kosmos, 1913, T. 38, z. 4/6, s. 383-401
Bielecki Jan, Henri Victor : Badania ilościowe nad absorpcją promieni ultrafioletowych przez nasycone i nienasycone kwasy tłuszczowe. Kosmos, 1913, T. 38, z. 7/9, s. 627-642
Bielecki Jan, Henri Victor : Badania ilościowe nad absorpcją promieni ultrafioletowych przez ketony, dwuketony i aldehydy tłuszczowe. Kosmos, 1913, T. 38, z. 7/9, s. 741-766
Bielecki Jan, Henri Victor : Etude quantitative de l'absorption des rayons ultraviolets par les cétones, les dicétones et les acides cétoniques. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, 1913, T. 156, s. 1322-1324
Bielecki Jan, Henri Victor : Etude quantitative de l'absorption des rayons ultraviolets par les monamines, diamines, nitriles, carbylamines, amides et oximes de la série grasse. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, 1913, T. 156, s. 1860-1863
Bielecki Jan, Henri Victor : Etude quantitative de l'absorption des rayons ultraviolets par les acides gras et leurs éthers en solutions aqueuses et alcooliques. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, 1913, T. 156, s. 550-552
Bielecki Jan, Henri Victor : Etude quantitative de l'absorption des rayons ultraviolets par l'acétone. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, 1913, T. 156, s. 884-889
Bielecki Jan, Henri Victor : Etude quantitative de l'absorption des rayons ultraviolets par quelques acides de la série éthylénique. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, 1913, T. 157, s. 372-375
Bielecki Jan, Henri Victor : Quantitative Untersuchungen über die Absorption ultravioletter Strahlen durch einbasische Säuren und Ester der Feitreihe. II. Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft, 1913, T. 46, s. 1304-1319
Bielecki Jan, Henri Victor : Quantitative Untersuchungen über die Absorption ultravioletter Strahlen durch gesättigte und ungesättigte Säuren der Fettreihe. III. Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft, 1913, T. 46, s. 2596-2607
Bielecki Jan, Henri Victor : Quantitative Untersuchungen über die Absorption ultravioletter Strahlen durch gesättigte und ungesättigte Ketone und Aldehyde der Pettreihe. IV. Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft, 1913, T. 46, s. 3627-3649
Bielecki Jan, Henri Victor : Quantitative Untersuchungen über die Absorption ultravioletter Strahlen durch Aceton. Physikalische Zeitschrift. 1913, T. 14, s. 516-521
1914
Bielecki Jan, Henri Victor : Calcul du spectre l'absorption d'un corps d'apres sa constitution chimique. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, 1914, T. 158, s. 1114-1117
Bielecki Jan, Henri Victor : Contribution a l'étude de la tautomérie. Etude quantitative de l'absorption des rayons ultraviolets par les dicétones de la série grasse. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, 1914, T. 158, s. 1022-1025
Bielecki Jan, Henri Victor : Contribution a l'étude de la tautomerie. Etude quantitative de l'absorption des rayons ultraviolets par les dérivés de l'acide acétylacétique. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, 1914, T. 158, s. 866-869, 983
Bielecki Jan, Henri Victor : Influence de la liaison éthylénique et des groupes catbonyl et carboxylsur l'absorption des rayons ultraviolets. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, 1914, T. 158, s. 567-570
1917
Bielecki Jan : O alkoholizmie. Jeniec Polski, 1917
1921
Bielecki Jan : Chemja związków tłuszczowych : wykłady. [Warszawa] : Nakładem Komisji Wydawniczej Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej, 1921
1922
Bielecki Jan : Chemja organiczna. Cz. 2, Związki aromatyczne. Warszawa : Nakładem Komisji Wydawniczej Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej, 1922
Bielecki Jan : Przyczynek do znajomości metody otrzymywania bezwodnika octowego bez udziału chloru i fosforu. Roczniki Chemii, 1922, T. 2, s. 453-466
1924
Bielecki Jan, Sztencel Józef : Z badań nad związkami fosforowemi w orzechach orzecha włoskiego Roczniki Chemii, 1924, T. 4, s. 63-71
1925
Bielecki Jan : Sprawozdanie z V-ej Konferencji Unji Międzynarodowej Chemji Czystej i Stosowanej Roczniki Chemii, 1925, T. 5, s. 13-22
Bielecki Jan : Urząd Narodowy Badań Naukowych, Przemysłowych i Wynalazków we Francji. Przemysł Chemiczny, 1925, T. 9, s. 101-108

powrót