Przedmowa


Stefan Bryła (1886-1943)


W ramach projektu „Ocalić od Zapomnienia. Kolekcja pełnotekstowa wybranych publikacji wybitnych uczonych Politechniki Warszawskiej od początku jej istnienia do 1950 roku w Bibliotece Cyfrowej PW” Biblioteka Główna przedstawia sylwetkę profesora Stefana Bryły (1886-1943) – uczonego, pioniera postępu technicznego w Polsce międzywojennej, konstruktora, którego działalność zwłaszcza w dziedzinie stalowych konstrukcji spawanych miała wpływ na rozwój spawalnictwa na całym świecie i budowała mocną pozycję Polski w świecie technicznym.

Opracowanie obejmuje dane biograficzne i zestawienie piśmiennictwa publikowanego w latach 1908-1951 w Polsce i za granicą z linkowaniem do wybranych publikacji w postaci cyfrowej.
Dorobek piśmienniczy Stefana Bryły tworzą publikacje książkowe, artykuły naukowe, krytyczne, i polemiczne, odbitki, recenzje oraz patenty. W bibliografii pominięto te wydawnictwa, w których działalność profesora obejmowała jedynie prace redakcyjne.

Bibliografia podzielona jest na 4 grupy formalne : 1) tytułowy spis wydawnictw samoistnych i niesamoistnych wydawniczo (książki, artykuły , odbitki, materiały konferencyjne) w układzie alfabetycznym, z uwzględnieniem zasady szeregowania według jednego lub kilku autorów, 2) Przegląd Czasopism Zagranicznych uszeregowanych alfabetycznie w ramach roczników i numerów czasopisma w układzie chronologicznym od najstarszego , 3) Recenzje – w układzie alfabetycznym autorów i tytułów recenzowanych publikacji, 4) Patenty - w układzie alfabetycznym.

Głównymi źródłami informacji przy zbieraniu danych bibliograficznych były następujące publikacje : Monografia działalności naukowej Stefana Bryły .Warszawa , 1953 ; Akademia Nauk Technicznych 1933-1937. Warszawa 1937 ;
Bibliografia Polska 1901-1939. T. 3, Bol-Ce. Warszawa, 1993. Zostały one zweryfikowane i uzupełnione przez katalogi Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Biblioteki Narodowej, Biblioteki m. st. Warszawy, Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Politechniki Wrocławskiej oraz tworzoną w Bibliotece „Bazę piśmiennictwa profesorów Politechniki Warszawskiej do 1939 r.”.

Większość opisów została zrobiona z autopsji z zachowaniem oryginalnej pisowni i układu graficznego tytułu.
Przyjęto zasadę stosowania jednego opisu bibliograficznego dla publikacji wieloczęściowych, ukazujących się w kolejnych numerach czasopism, z wyszczególnieniem numerów i stron oraz dla wszystkich wydawnictw, w których opublikowany został dany tekst.
Nawiasy kwadratowe zastosowano jedynie dla elementów pochodzących spoza opisywanego dokumentu.

Pełne teksty dokumentów cyfrowych pochodzą głównie ze zbiorów Biblioteki Głównej PW oraz Biblioteki Wydziału Architektury PW. Uzupełnieniem tego zbioru są publikacje należące do zasobów cyfrowych Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Repozytorium Politechniki Krakowskiej.
Odnośnikiem do pełnego tekstu publikacji w formie PDF jest tytuł pracy, albo – w przypadku publikacji wieloczęściowej - numery stron. Linki prowadzą bezpośrednio do tytułu pracy lub do strony na której znajduje się początek tekstu. To drugie rozwiązanie dotyczy części artykułów z grup „Przegląd Czasopism Zagranicznych” oraz „Recenzje”. Niewielką grupę stanowią publikacje, w których linki łączą z numerem czasopisma (dotyczy to Czasopisma Technicznego 1909, 1916).

Bibliografia zostaje udostępniona zgodnie z licencją CC-BY-NC (uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne). Zamieszczone prace profesora Stefana Bryły dostępne są w domenie publicznej.
Prezentowane opracowanie nie jest projektem zamkniętym. Uwzględniamy możliwość weryfikacji wykazu poprzez uzupełnienie lub korektę opisów, zwłaszcza tych, którym obecnie nie towarzyszy dokument w wersji cyfrowej.

Hanna Zdunek


powrót