Wstęp„Bibliografia pełnotekstowa wybranych publikacji prof. Ludwika Szperla” została przygotowana W ramach realizowanego w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej zadania „Ocalić od zapomnienia. Kolekcja pełnotekstowa wybranych publikacji wybitnych uczonych PW od początku jej istnienia do 1950 roku w Bibliotece Cyfrowej PW”. Mamy nadzieję, że przypomnienie szerokiemu ogółowi sylwetki i publikacji Profesora, rektora Politechniki Warszawskiej w latach 1926/1927, 1927/1928 pozwoli na szersze upowszechnienie jego działalności i zachowanie pamięci o jego dokonaniach.
Bibliografia obejmuje: artykuły (32), książki (4), oraz fragmenty książek (2), których Ludwik Szperl był autorem lub współautorem. Zastosowano układ chronologiczny, w ramach każdego roku – porządek alfabetyczny według nazwiska autora. Wyróżniono tytuł pracy, jako link do pełnego tekstu. Pliki tekstowe zapisane zostały w formacie PDF. Udostępniona praca zawiera 38 publikacji.
Przygotowana przez nas bibliografia jest rodzajem bibliografii osobowej podmiotowej czyli „bibliografii specjalnej o zasięgu ograniczonym do dzieł jednego autora lub zespołu osób” (PN-N-01225:1989). Ponadto umożliwia dostęp do opisywanych dokumentów w postaci całych tekstów. W ten sposób stanowi rodzaj pełnotekstowej bazy danych, inaczej „źródłowej bazy danych zawierającej całość dokumentów lub podstawowe części dokumentu” (PN-ISO 5127:2005).
Zgromadzone materiały pochodzą z następujących bibliotek: Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej (Filii BG Biblioteki Wydziału Chemicznego, Oddziału Zbiorów Specjalnych ), Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Biblioteki Narodowej, Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach oraz Göttingen State and University Library (za pośrednictwem serwisu SUBITO).
Bibliografia udostępniona jest zgodnie z prawem autorskim (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych) oraz z zastrzeżeniem, iż wszystkie teksty mogą być wykorzystane jedynie do celów edukacyjnych i naukowo-badawczych, z wykluczeniem jakiejkolwiek działalności komercyjnej.

***

Składamy serdeczne podziękowania Pani Profesor Halinie Seyfriedowej, córce Profesora L. Szperla za wyrażenie zgody na digitalizacje i udostępnienie pełnych tekstów publikacji profesora L. Szperla w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Warszawskiej. Ponadto za pełne zainteresowania i poparcia przyjęcie przedstawionego Pani Profesor zamysłu sporządzenia bibliografii.
Dziękuję Pani Dyrektor Biblioteki Głównej Jolancie Stępniak za pozyskanie zgody Pani prof. H. Seyfriedowej na udostępnianie bibliografii pełnotekstowej w ramach Biblioteki Cyfrowej PW.
Dziękuję Wicedyrektor BGPW Pani Oldze Giwer oraz kierującej Filią BG Bibliblioteką Wydziału Chemicznego Pani Agnieszce Celej.
Powstanie bibliografii nie byłoby możliwe bez pomocy kolegów i koleżanek z Biblioteki Głównej PW, którzy pracowali podczas jej powstawania. Dziękuję Paniom: Marii Miller-Jankowskiej, Izabeli Kozak, Grażynie Kiwale, Hannie Zdunek, Justynie Antosik oraz Panom: Sławomirowi Kamińskiemu i Piotrowi Wiącek. Podziękowania kieruję również do pracowników bibliotek, z których pochodzi część zgromadzonych dokumentów.

Elżbieta Owczarczykpowrót