Piśmiennictwo profesora Władysława Zawadzkiego - zestawienie bibliograficzne i pełne teksty wybranych publikacjiKsiążki, broszury
Zawadzki Władysław Marian
Dziennik. Kraków, 2010
Zawadzki Władysław Marian
Esquisse d’une théorie de la production. Paris, 1927
Zawadzki Władysław Marian
Les mathématiques appliquées à l’economie politique. Paris, 1914
Zawadzki Władysław Marian
Manipulowanie pieniądzem jako narzędzie polityki gospodarczej: odczyt wygłoszony na posiedzeniu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie 18 maja 1938 roku.Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, T. 96. Kraków, 1938
Zawadzki Władysław Marian
Polska polityka socjalna a gospodarstwo społeczne. Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, T. 25. Kraków, 1927
Zawadzki Władysław Marian
Siły wytwórcze ziem wschodnich: referat na uroczystem posiedzeniu Izby P.-H. w dn. 17.VI.1930 r. w obecności Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. Wilno, 1930
Zawadzki Władysław Marian
Teorja produkcji. Próba zbadania społecznych warunków produkcji. Warszawa, 1923
Zawadzki Władysław Marian
Zastosowanie matematyki do ekonomji politycznej. Wilno, 1914

Artykuły
Zawadzki Władysław Marian
Aleksy Wakar: Zagadnienie ceny zmiennej. Warszawa, 1936 [Rec.]. Ekonomista, 1936, kwartał IV, s. 89-92
Zawadzki Władysław Marian
Changes in the Price Level under the Influence of Maladjustment of Supply and Demand. Economica, 1937, T. 4, nr 14, s. 119-136
Zawadzki Władysław Marian
La crise économique à la lumière de l’expérience polonaise. Revue d'économie politique, 1937, T. 51, s. 225-248
Zawadzki Władysław Marian
Czerkawski Włodzimierz. W: Encyclopedia of the Social Sciences, 1931, T. 4, s. 668
Zawadzki Władysław Marian
Deflacja. W: Encyklopedia Nauk Politycznych. Warszawa, 1933, T. 1, s. 837-840
Zawadzki Władysław Marian
Dwie koncepcje równowagi ekonomicznej. Ekonomista, 1938, kwartał III, s. 3-20
Zawadzki Władysław Marian
Leopold Caro: Zasady nauki ekonomji społecznej. 1926. Nakład i własność K. S. Jakubowskiego we Lwowie [Rec.]. Rocznik Prawniczy Wileński, 1928, T. 2, s. 585-587
Zawadzki Władysław Marian
Matematyczna szkoła w ekonomice. W: Encyklopedia Nauk Politycznych. T.3. Warszawa, 1938, s. 885-891
Zawadzki Władysław Marian
Nowa teoria pieniądza Keynesa. Ekonomista, 1936, kwartał III, s. 68-85
Zawadzki Władysław Marian
O pojęciu wartości zamiennej. Rocznik Prawniczy Wileński, 1925, T. 1, s. 70-88
Zawadzki Władysław Marian
O potrzebach nauki polskiej w obrębie ekonomii politycznej. Nauka Polska, 1929, t. 10, s. 309-319
Zawadzki Władysław Marian
O „Teorji produkcji". Ekonomista, 1925, kwartał III/IV, s. 23-55
Zawadzki Władysław Marian
Pojęcie równowagi ekonomicznej i jego naukowe znaczenie. Ekonomista, 1928, T. 4, s. 3-14
Zawadzki Władysław Marian
Polen. W: Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart. Wien, 1927, T. 1, s. 182-192
Zawadzki Władysław Marian
Polityka finansowa w okresie 1931-1935. Kwartalnik Historyczny, 1965, T. 72, nr 1, s. 130-151
Zawadzki Władysław Marian
Postulaty ochrony robotnika a konkretne warunki gospodarcze. Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne, 1926,T. 24, nr 1, s. 1-20
Zawadzki Władysław Marian
Przedłożenia podatkowe rządu. Polska Gospodarcza, 1931, T. 12, nr 43, s. 1473-1475
Zawadzki Władysław Marian
Przedmowa. W: Cantillon R.: Ogólne rozważania nad naturalnymi prawami handlu. Warszawa, 1938, s. 5-45
Zawadzki Władysław Marian
Przedmowa. W: Piasecki A. : Zagadnienie Senatu Polski Współczesnej. Warszawa, 1931
Zawadzki Władysław Marian
Przedmowa. W: Strzelecki E.: Tereny miejskie w Polsce. Warszawa, 1938. (Odbitka z kwartalnika Samorząd Terytorialny z r. 1936 i 1937).
Zawadzki Władysław Marian
Przedmowa. Wartość i cena. Wypisy z dzieł autorów polskich i obcych. Warszawa, 1919 ; Warszawa, 1949, s. 7-33
Zawadzki Władysław Marian
Przedmowa tłumacza. W: Böhm-Bawerk E.: Kapitał i zysk z kapitału. Dział pierwszy. Historja i krytyka teorji zysku z kapitału. Kraków, 1924
Zawadzki Władysław Marian
Przedsiębiorstwo państwowe jako forma organizacyjna produkcji. Ruch Prawniczy i Ekonomiczny, 1922, T. 2, s. 470-472
Zawadzki Władysław Marian
Przesilenie gospodarcze w świetle doświadczeń polskich (Odczyt wygłoszony w Paryżu w Cercle de Cooperation Inellectuele Internationale dn. 19 marca 1937 r.) W: Pamiętnik trzydziestolecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1906-1936. Warszawa, 1938, s. 200-216
Zawadzki Władysław Marian
Rola banków w gospodarstwie społecznym [fragment hasła pt. Banki]. W: Encyklopedia Nauk Politycznych. Warszawa, 1936, s. 346-369
Zawadzki Władysław Marian
Rozwój teorii pieniężnych w ostatnich latach. Ekonomista, 1939, kwartał I, s. 9-29
Zawadzki Władysław Marian
Zagadnienie bogactwa społecznego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1930, T. 10, s. 246-252
Zawadzki Władysław Marian
Zagadnienie państw rolnych Europy Środkowej i Wschodniej. Polska Gospodarcza, 1932, T. 13, z. 35, s. 1010-1011
Zawadzki Władysław Marian
Zmiany poziomu cen pod wpływem naruszenia równowagi podaży i popytu. Ekonomista, 1936, kwartał III, s. 3-17
powrót